REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 18 de febrer de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST, la resolució del Comitè de Competició de data 12 de febrer de 2008. 

VIST,  l’acta de l’encontre de Categoria Primera de Barcelona de la ronda 3 del Campionat de Catalunya per Equips entre el Barad i el CECOB, on el CECOB reclama els punts de les partides dels taulers 6, 7 i 8 perquè els rellotges no efectuaven l’increment dels 30 segons. 

VIST, el recurs d’apel.lació del Club CECOB relacionat amb la resolució del Comitè de Competició de la FCE. 

ATÈS, El que diu el Reglament General de Competicions al seu artilcle. 7

7.  PARTIDES JUGADES  SUB-CONDICIONE

7.1 Una partida  sub-condicione és aquella on  el resultat final de la qual depèn de la decisió  que prendrà el Comitè de Competició.

7.2 Sobre el resultat de la partida o matx preval la interpretació del Comitè de Competició respecte de la situació de conflicte.

7.3 Quan es produeix un incident en el transcurs d'una partida i els jugadors o els delegats no es posin d'acord en la interpretació dels reglaments i no hi hagi un àrbitre que  hi pugui decidir, s'ha de procedir de la següent manera

a)  Aturar els rellotges.

b) Reflectir a l'acta l'incident i les al·legacions de les dues parts, senyalant el temps que marca cada rellotge i l'hora natural en què es produeix l'incident.

c) Signar l'acta per part dels jugadors i en cas d'equips també els dos delegats.

d) Els jugadors podran continuar la partida sub-condicione. Si un o ambdós  jugadors es neguen a jugar sub-condicione perdrà o perdran la partida si el Comitè de Competició no admet la seva reclamació. Fora del cas en el que el contrari no tingui material per donar mat, essent declarada la partida taules en aquest supòsit.

7.4 L'acta i els originals de les planelles de les partides jugades sub-condicione caldrà enviar-les amb caràcter d'urgència al  Comitè de Competició de la FCE. Aquesta documentació haurà d'estar en mans del Comitè de Competició el primer dia laborable desprès de la data de l'incident abans de les 18 hores.

ATÈS, el que diu l’art. De les Lleis dels escacs de la FIDE: La finalització de la partida

5.1

b. La partida es guanyada pel jugador  ‘adversari del qual declara que abandona.

Això finalitza immediatament la partida.

ATÈS, el que diu la circular 10/2008

“CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS 2008

POSSIBLES PROBLEMES DERIVATS DE LA UTILITZACIÓ DE RELLOTGES DIGITALS EN DIVISIÓ D’HONOR, PRIMERA, SEGONA DIVISIÓ, CATEGORIA PREFERENT I  PRIMERA ATÈS EL NOU RITME DE JOC REGLAMENTARI

 Per als equips de Divisió d’Honor, Primera Divisió, Segona Divisió,categoria Preferent i Primera categoria serà obligatòria la utilització de rellotges digitals que permetin portar a terme el ritme de joc reglamentari en aquestes categories.

Amb aquest ritme de joc (amb increments de 30 segons per jugada), els jugadors estan obligat a anotar les jugades durant tota la partida, independentment del temps que li resti al jugador (encara que siguin menys de 5 minuts).  

Serà obligació de l’equip local conèixer el correcte funcionament dels rellotges digitals de què disposin. En cas que una partida no es pugui jugar per desconeixement del funcionament del rellotge, els equips locals perdran la partida o partides afectades per aquest problema.  

Els jugadors cecs podran jugar amb els rellotges adaptats per a cecs amb aquest mateix ritme o fer-se ajudar d’un assistent que el podrà informar del temps de què disposa. En cap cas es variarà el ritme de joc per problemes visuals d’un o dels dos jugadors.  

En cas que un rellotge digital tingui qualsevol tipus de  problemes en el seu funcionament (manca de bateria, funcionament defectuós) el club local tindrà l’obligació de tenir-ne de recanvi. En cas de no disposar d’aquests rellotges de recanvi, l’equip local perdrà les partides que no es puguin disputar per aquest motiu.  

Quan s’hagi de reiniciar una partida per un problema de funcionament d’un rellotge digital, els jugadors implicats i els seus delegats s’hauran de posar d’acord en el temps que han de marcar cadascun dels rellotges en la reanudació de la partida. En cas que no es posin d’acord caldrà calcular el temps transcorregut i repartir-lo entre els dos jugadors de manera equitativa. Per calcular el temps transcorregut caldrà fer la següent operació: ...”

Per la present resolució s’acorda: 

Ratificar la resolució del Comitè de Competició en tots els seus punts, pels següents motius: 

  1. Si bé és cert que és obligació de l’equip local conèixer el correcte funcionament dels rellotges de què disposin, la normativa per adjudicar el punt a una partida de l’equip visitant, parla textualment de què “les partides no es pugin jugar per desconeixement del rellotge” i aquest no és el cas, ja que no només es podien jugar les partides sinó que es van disputar i van finalitzar, sense que hagués cap avantatge per als jugadors locals. Amb l’abandonament dels jugadors acaba la partida tal com indica l’art. 5 de les Lleis dels Escacs de la FIDE i no hi ha lloc a reclamació.

  2. Tampoc es tracta, en aquest cas d’un rellotge que funcioni incorrectament sinó que es tracta d’un problema de la programació. Per tant, el Comitè tampoc es pot basar en aquest punt de la norma per adjudicar el punt a l’equip visitant.

  3. Els jugadors de l’equip visitant en cap moment van recórrer al joc sub-condicione, ni van actuar com determina la normativa en cas de conflicte segons l’art. 7 del Reglament General de Competicions. Per tant, les partides finalitzades no poden ser objecte de reclamació, ja que hi ha un clar defecte de forma en la seva reclamació. No és suficient amb dir que els rellotges no funcionen correctament, s’ha de procedir seguint el procediment indicat a l’apartat 7.3 del Reglament General de Competicions.

  4. També en el cas de la partida inacabada, el jugador implicat hauria d’haver continuat sub-condicione, ja que en negar-se a continuar la partida el Comitè li pot donar per perduda la partida tal com va fer, si creu que la seva reclamació no es pot admetre. L’art. 7.3 diu que un jugador que es nega a jugar sub-condicones perd la seva partida si el Comitè de Competició no li dóna la raó en la seva reclamació i aquest és precisament el cas que ens ocupa. El jugador de l’equip visitant, en evident inferioritat, es va negar a continuar la partida i el Comitè no accepta el motiu pel qual va deixar de jugar.

  5. Tal com diu la resolució del Comitè de Competició el delegat local no va actuar adequadament i per això se li fa un advertiment. Però aquest Comitè d’Apel.lació considera que el delegat de l’equip visitant tampoc va actuar de manera correcta, ja que hauria d’haver estat present i intervenir durant el conflicte, observant si el delegat local programava correctament els rellotges i atenent a les reclamacions dels seus jugadors. Era la seva obligació, encara que no fos avisat pel delegat local, (segur que estava al corrent del problema, ja que els seus jugadors l’havien d’haver informat de la problemàtica) no inhibir-se del problema i estar present quan es van reprogramar els rellotges i quan devia aconsellar als seus jugadors que juguessin sub-condicione si volien efectuar una reclamació.

  6. Atès que la Competició es juga sense àrbitres, revisar que els rellotges funcionin correctament, comprovar si incrementen o no, no és qüestió únicament del delegat local, sinó que els jugadors i el delegat visitant han d’observar també aquest correcte funcionament, igual que han de fer, per exemple, amb la col·locació de les peces,  i contribuir en la mesura de les seves possibilitats a que les partides es disputin dintre de la reglamentació vigent i d’una manera esportiva.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. 

EL COMITÈ D’APEL·LACIÓ DE LA FCE
Barcelona,  18 de febrer de 2008