REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 27 de febrer de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la resolució del Comitè de Competició de data 22 de febrer de 2008.

 

VIST,  l’acta de l’encontre de Categoria Preferent de Barcelona de la ronda 3 del Campionat de Catalunya per Equips entre el Ateneu Arenyenc i el Badalona  on el número 9 de la llista del Badalona es va alinear a darrera del 10.

VIST, el recurs del C.E. Badalona on demana que no s’atorguin els punts dels jugadors sancionats a l’equip contrari i que el matx quedi per un resultat de 4 a 4.

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips:

7.1    A l’inici de l’encontre, els delegats intercanviaran el full d’alineació dels jugadors de cada equip. El full d’alineació i l’acta tindrà com a mínim el nom dels jugadors necessaris per jugar en aquella categoria, entre els que podran haver-hi jugadors d’equips inferiors. En cas que no es pugui completar l’equip per manca de jugadors, l’alineació s’efectuarà començant pel primer tauler en sentit descendent, de tal manera que si hi ha taulers en blanc han de ser sempre els últims.  Si queda algun tauler sense que s’hagi alineat un jugador, a l’acta constarà en la casella on figura habitualment el nom del jugador la paraula “no alineat”.

       Un jugador no podrà estar alineat en més d'un equip a la mateixa ronda encara que es jugui en datas diferents. L'infració d'aquest article suposarà la pèrdua de l'encontre  per alineació indeguda de tots els equips on estigui alineat.
Serà obligació del club local on es disputi un encontre del Campionat de Catalunya per equips numerar els taulers començant pel número 1 fins el número de titulars de cada equip.

       Serà obligació dels dos delegats lliurar per escrit l’alineació dels seus respectius jugadors que disputaran l’encontre, comprovar la correcta alineació i col·locació en els seus respectius taulers dels jugadors dels dos equip. El full d’alineació haurà de ser el document oficial elaborat per la FCE i en cas de conflicte s’haurà d’adjuntar a l’acta de l’encontre perquè serveixi com a prova.

       Si, malgrat això, durant la primera hora d’un encontre del Campionat de Catalunya per equips els delegats s’adonen que un o més jugadors d’un equip s’han assegut equivocadament, les partides afectades hauran de tornar-se a començar amb els enfrontaments correctes, carregant-se el temps transcorregut als jugadors que han comès l’error. En cas d’haver transcorregut més d’un hora del començament de l’encontre les partides continuaran i el Comitè de Competició decidirà la sanció, que pot ser la pèrdua de la partida dels jugadors responsables de la irregularitat.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Ratificar la resolució del Comitè de Competició en tots els seus punts, pels següents motius:

 

L’article 7.1 del Campionat de Catalunya per equips atorga al Comitè de Competició les competències de decidir la sanció i a més suggereix que es poden donar per perdudes les partides als jugadors responsables de la irregularitat. Per tant, el Comitè ha actuat en tot moment segons la legislació vigent. Perquè aquest Comitè d’Apel.lació pogués modificar aquesta resolució, el reglament hauria d’especificar clarament, tal como demana el C.E. Badalona, que el punt que se li dóna per perdut a un jugador no se li atorga al seu contrincant, però això no és així.

El resultat final del matx és per tant:

 

Arenyenc  6 – Badalona 4

 

Les partides comptabilitzaran per elo amb el resultat que es va produir realment al matx.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

EL COMITÈ D’APEL.LACIÓ DE LA FCE 

Barcelona,  28 de febrer de 2008