REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 28 de maig de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la reclamació del jugador Pedro Valarezzo, on diu que no es va aplicar correctament el reglament del sistema suís durant el Campionat obert de Sant Adrià 2008. 

VIST, i analitzats els aparellaments d’aquest campionat. 

Per la present resolució s’acorda: 

No admetre a tràmit aquesta denúncia, ja que l’àrbitre  del Torneig de Sant Adrià, Sr. Roger Rodríguez, va actuar en tot moment d’acord amb la reglamentació vigent i aquest Comitè no troba cap irregularitat en l’aplicació del Sistema Suís. 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Barcelona, 29 de maig  de 2008