REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 11,30 hores del dia 11 d’octubre de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la carta del Club Escacs Ivars on demana, al Comitè de Competició de la FCE, que rectifiqui la decisió del Comitè del Campionat Individual Territorial de Lleida d’eliminar el jugador Jaume Rodón per presentar-se després del temps reglamentari per començar la partida.

 

ATÈS, el que diu la circular 26/2010 de la Territorial de Lleida:

 

- Si un jugador comet una incompareixença injustificada serà eliminat del campionat.

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda:

 

Admetre la reclamació del jugador Jaume Rodón i el seu club Ivars d’Urgell, perquè l’organització del Campionat torni a admetre la participació del jugador a partir de la segona ronda del Campionat.

 

Aquest Comitè considera que el fet de comparèixer al Campionat, tot i que sigui fora de l’hora estipulada per començar la partida, és motiu per considerar la incompareixença com a justificada.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 11 d’octubre de 2010

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 11,30 hores del dia 15 de desembre de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la reclamació del jugador Ferran Iglesias Ojeda, on demana que no sigui comptabilitzada per elo una partida que no va poder jugar per un assumpte familiar greu. 

 

ATES, el que diu el Reglament de l’avaluació catalana:

 

1.2.2 Les partides perdudes per incompareixença seran vàlides per l’avaluació catalana a tots els efectes. Les partides perdudes per incompareixença equivaldrà a una partida jugada amb un jugador del mateix elo que el propi jugador.

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda:

 

Desestimar la reclamació del jugador Ferran Iglesias Ojeda, ja que la normativa no distingeix les causes per les quals el jugador no va comparèixer a la seva partida. 

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 16 de desembre de 2010 

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 11,30 hores del dia 15 de desembre de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la no presentació del jugador Lluis Nadal Garcia a la primera ronda dels següents torneigs: Sant Martí, Sitges, Sants, durant l’estiu del 2010. 

VIST, que el jugador no ha fet cap mena d’al·legació. 

ATES, el que diu el Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs:

Article 11

Són infraccions molt greus:

Punt 9.      L’alineació indeguda, la incompareixença no justificada o la retirada d’una prova, o d’una competició.

2. Corresponen a les infraccions molt greus:

- La multa de fins a 1.200 €. 

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda: 

Sancionar el jugador Lluís Nadal Garcia a una multa de 120€ que haurà de pagar prèviament al tràmit de la seva llicència federativa. 

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 16 de desembre de 2010 

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 11,30 hores del dia 15 de desembre de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la no presentació del jugador Ismael Molano Lafuente a la primera ronda dels següents torneigs: Torredembarra, Balaguer, Mataró, Sitges, Badalona, Sants i Alella durant l’estiu del 2010. 

VIST, que el jugador no ha volgut fer cap mena d’al·legació. 

ATES, el que diu el Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs:

 

Article 11

Són infraccions molt greus:

Punt 9.      L’alineació indeguda, la incompareixença no justificada o la retirada d’una prova, o d’una competició.

Article 16

2. Corresponen a les infraccions molt greus:

- La suspensió o la inhabilitació temporals per un període d’un a quatre anys o, si escau, per un període d’una a quatre temporades. 

- La multa de fins a 1.200 €. 

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda: 

Sancionar el jugador Ismael Molano Lafuente: 

a) A una multa de 250€.

b) Inhabilitació durant el període d’un any, que correspon a tota la temporada 2011.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 16 de desembre de 2010

REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, del dia 22 de juny  de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la reclamació efectuada pel jugador Marc Capellades.

VIST, la resolució del Comitè de Competició de la FCE, les al.legacions del Club UGA i el recurs del jugador Marc Capellades contra la resolució del Comitè de Competició.

Per tot això, en la present resolució s’acorda:  

 Desestimar el recurs presentat per Marc Capellades pels següents motius:  

La Federació té la potestat per autoritzar un canvi de dates o d’horari en un torneig homologat. Precisament la definició de torneig homologat és “aquell que ha estat prèviament acceptat per la Federació d’acord amb la normativa vigent”, segons diu l’art. 1 de la Normativa de Torneigs Homologats.  

La Comissió Esportiva de la Federació va autoritzar el canvi d’horari i dia del torneig de la UGA, perquè va creure que era la millor solució al problema plantejat, des del punt de vista esportiu.  

El Comitè de Competició i aquest Comitè d’Apel.lació considerem que la petició de l’entitat organitzadora UGA, no ha incomplert els Reglaments de la Federació Catalana d’Escacs, ja que no hi ha una normativa específica que reguli un canvi de data i horari llevat dels articles 10.2 i 10.3 del Reglament General de Competicions. En tot cas, la Federació és la que regula aquests canvis de dates i horaris quan ho considera justificat. 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. 

Comitè d’Apel.lació de la FCE
Barcelona, 22 de juny de 2010