REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12 hores del dia 18 de març de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la reclamació del C.E. Vallfogona on denuncien una possible alineació indeguda, a la ronda 8, dels equips del C.E. Balaguer, ja que el seu equip C no es va presentar a jugar, mentre que sí que van alinear tots els jugadors dels seus equips D, E i F.  

VIST, les alineacions de tots els equips del C.E. Balaguer a la ronda 8, que aquest Comitè va considerar convenient revisar atès la denúncia efectuada pel C.E. Vallfogona.

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips: 

7. PRESENTACIÓ D’EQUIPS I INICI DE L’ENCONTRE

7.1   (Modificat per acord d'assemblea de 14 de novembre de 2009) A l’inici de l’encontre, els delegats intercanviaran el full d’alineació dels jugadors de cada equip. El full d’alineació i l’acta tindrà com a mínim el nom dels jugadors necessaris per jugar en aquella categoria, entre els que podran haver-hi jugadors d’equips inferiors. En cas que no es pugui completar l’equip per manca de jugadors, l’alineació s’efectuarà començant pel primer tauler en sentit descendent, de tal manera que si hi ha taulers en blanc han de ser sempre els últims.  Si queda algun tauler sense que s’hagi alineat un jugador, a l’acta constarà en la casella on figura habitualment el nom del jugador la paraula “no alineat”. Els clubs amb dos equips a la competició només podran presentar taulells vacants a l’equip B. Els clubs amb 3 equips només podran presentar taulells vacants  als equips B i C. Els clubs amb quatre equips només podran presentar vacants als equips C i D. Els clubs amb cinc equips només podran presentar taulells vacants als equips D I E. Els equips amb mes de cinc equips podran presentar vacants a les tres darreres lletres. Qualsevol  incompliment d’aquest article serà sancionat com una alineació indeguda.

7.7   Seran multats els equips que no es presentin a una ronda del Campionat d’Equips de Catalunya amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. Els equips que es retirin o quedin eliminats del Campionat de Catalunya d’Equips amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. En cas d’incompareixença injustificada d’un equip, (el Comitè de Competició decidirà si la incompareixença és o no justificada per causa de força major) aquest serà sancionat a més de la multa econòmica tipificada i la pèrdua de l’encontre amb un punt de menys en la classificació del seu grup. 

Aquest Comitè no considera que una incompareixença sigui exactament el mateix que deixar tots els taulers d’un equip “vacants”. El concepte “vacant” està relacionat amb un jugador “no alineat”, s’utilitza quan l’equip compareix però deixa “sense alinear algun tauler”. La incompareixença no està relacionada amb un jugador sinó amb l’Equip. En tot cas, ni la incompareixença, ni l’alineació indeguda per utilitzar vacants de manera antireglamentària afecta, segons l’actual reglamentació, a la resta d’equips del mateix club aquella ronda. 

Per tot això, en la present resolució s’acorda: 

  1. Sancionar el Club Escacs Balaguer, per la seva incompareixença, amb la pèrdua del matx, i un punt menys en la classificació del grup, a més d’una multa de 10 vegades la inscripció de l’equip C.  L’article 7.1 no diu que l’alineació indeguda sigui de la resta d’equips inferiors a l’equip C del Balaguer que es on es produeix la incompareixença. Per tant, aquest Comitè considera que, tot i el possible avantatge esportiu que va suposar no presentar l’equip C, les alineacions dels Equips D i F no es poden considerar com alineacions indegudes i no han de ser motiu de sanció.

  2. Sancionar l’Equip del Balaguer E per alineació indeguda, ja que va alinear al jugador número 30 quan era titular d’un equip superior.

El resultat del matx queda: 

Balaguer E 0 –  4 Sort  

Les partides comptabilitzaran per elo amb el resultat real que es va produir. 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE
Barcelona, 18 de març de 2010