REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20 de Barcelona,  a les 12 hores del dia 28 de novembre de 2012 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’escrit de reclamació del jugador Andrés Hinarejos referent a l’actuació arbitral del Campionat de Barcelona de Veterans 2012.

ATES, el que disposen les Lleis dels Escacs de la FIDE.

Si un jugador està impossibilitat per anotar, pot ser acompanyat per un assistent, acceptat per l’àrbitre, per fer aquesta tasca. L’àrbitre ajustarà el seu rellotge d’una forma proporcionada.

Per la present resolució aquest Comitè voldria fer les següents consideracions al respecte:

  1. L’àrbitre va actuar correctament quan va ajustar els rellotges, ja que això és el que s’ha de fer quan una persona no pot apuntar.
  2. Aquest Comitè no està d’acord en què la decisió d’ajustar els rellotges depengui de l’adversari de la persona que no pot apuntar. Fins i tot en el Campionat de Catalunya per Equips, on no hi ha àrbitres, el Delegat hauria d’ajustar els rellotges, quan es presenti aquest cas.
  3. També considerem que, tot i que la FIDE dóna llibertat a l’àrbitre per ajustar els rellotges segons el seu criteri, (només indica que ha de ser d’una forma proporcionada) fora bo que els àrbitres i la Federació tinguessin un criteri uniforme.
  4. El Comitè Català d’Àrbitres recomana, en cas del ritme de joc de 90 minuts més 30 segons d’increment per jugada, treure a la persona que no pot apuntar 10 minuts del seu temps i  10 segons del seu increment. Per tant, en igualtat de situacions aquest podria ser el criteri utilitzat i la Federació ho podria reglamentar en aquest sentit.
  5. Les persones que no puguin apuntar per problemes físics haurien d’informar d’aquest fet quan realitzin la inscripció a qualsevol Campionat oficial o homologat per la Federació Catalana d’Escacs.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de 5 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel•lació de la Federació Catalana d’Escacs.


EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE
Barcelona, 29 de novembre de 2012