REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20 de Barcelona,  a les 12 hores del dia 28 de novembre de 2012 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’escrit de reclamació del jugador Andrés Hinarejos referent a l’actuació arbitral del Campionat de Barcelona de Veterans 2012.

ATES, el que disposen les Lleis dels Escacs de la FIDE.

Si un jugador està impossibilitat per anotar, pot ser acompanyat per un assistent, acceptat per l’àrbitre, per fer aquesta tasca. L’àrbitre ajustarà el seu rellotge d’una forma proporcionada.

Per la present resolució aquest Comitè voldria fer les següents consideracions al respecte:

  1. L’àrbitre va actuar correctament quan va ajustar els rellotges, ja que això és el que s’ha de fer quan una persona no pot apuntar.
  2. Aquest Comitè no està d’acord en què la decisió d’ajustar els rellotges depengui de l’adversari de la persona que no pot apuntar. Fins i tot en el Campionat de Catalunya per Equips, on no hi ha àrbitres, el Delegat hauria d’ajustar els rellotges, quan es presenti aquest cas.
  3. També considerem que, tot i que la FIDE dóna llibertat a l’àrbitre per ajustar els rellotges segons el seu criteri, (només indica que ha de ser d’una forma proporcionada) fora bo que els àrbitres i la Federació tinguessin un criteri uniforme.
  4. El Comitè Català d’Àrbitres recomana, en cas del ritme de joc de 90 minuts més 30 segons d’increment per jugada, treure a la persona que no pot apuntar 10 minuts del seu temps i  10 segons del seu increment. Per tant, en igualtat de situacions aquest podria ser el criteri utilitzat i la Federació ho podria reglamentar en aquest sentit.
  5. Les persones que no puguin apuntar per problemes físics haurien d’informar d’aquest fet quan realitzin la inscripció a qualsevol Campionat oficial o homologat per la Federació Catalana d’Escacs.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de 5 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel•lació de la Federació Catalana d’Escacs.


EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE
Barcelona, 29 de novembre de 2012
                          

 

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer Sant Adrià, 20 Recinte Fabra i Coats (08030) Barcelona, a les 11,30 hores del dia 9 de maig de 2012 per conèixer els temes de la seva competència, i

 

ATÈS, la denúncia del jugador E. B. del Club Escacs Blanes referent a la seva alineació en tres partits del Campionat de Catalunya per Equips, on diu que ell no va disputar aquests partits.

 

ATÈS, que dos d’aquests partits ja han reconegut les parts implicades, Olot i Blanes que no es va disputar, tot i aparèixer com a partits disputats.

 

VIST, l’acta i les còpies de les partides escanejades del partit entre l’Avenir Fanalenc i el Blanes C, on jugadors del Blanes afirmen que no van disputar realment aquest matx.

 

ATES, L’art. 11. 17, Són infraccions molt greus:

 

8. Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’una prova o d’una competició.

9. L’alineació indeguda, la incompareixença no justificada o la retirada d’una prova, o d’una competició.

 

Per la present providència s’acorda:

 

Primer: S’inicia l’obertura d’un expedient disciplinari al Club d’Escacs Blanes, al Club d’Escacs Avenir Fanalenc, als dos delegats que apareixen a l’acta del partit Srs. A. I. (Avenir Fanalenc) i X. S. (Blanes) i als respectius presidents dels clubs C. S. (Avenir Fanalenc) i P. M. (Blanes) per presumpta falsificació d’actes i planilles. També poden quedar imputats els jugadors que figuren a l’acta d’ambdós clubs, si es demostra alguna acció il·legal o antireglamentària o es neguen a col·laborar amb aquest Comitè. Aquest expedient es tramitarà per les normes del procediment ordinari, per tal d’aclarir i determinar els fets i, per tal que en el supòsit que constitueixin una infracció, siguin sancionats de conformitat amb les normes i reglaments corresponents.

 

Segon: Nomenar com a instructor del present expedient el Sr. Luis Félix Delgado Cámara i com a secretari el Sr. Jaume Bosch Romay.

 

Tercer: Concedir un termini de quinze dies hàbils a comptar des del dia següent de la data de notificació per proposar per escrit la pràctica de totes les diligències de prova que es considerin oportunes, segons allò establert a l’article 125 del D.L 1/2000, Text Únic de la Llei de l’Esport.

 

Quart: Demanar que en el termini de 15 dies hàbils els presidents dels Clubs Blanes i Avenir Fanalenc efectuïn per escrit al·legacions o aportin les proves que considerin oportunes, a més de les que a continuació demana el Comitè de Competició en relació als fets imputats.

 

Cinquè: Es considerarà un agreujant la falta de col·laboració dels clubs en aportar la documentació requerida.

 

Sisè: Notificar a les parts implicades la present providència als efectes legals oportuns.

 

Setè: Inscriure la present providència en el registre de procediments i sancions de la Federació Catalana d’Escacs.

 

DOCUMENTACIÓ REQUIRIDA AL CLUB ESCACS BLANES I AVENIR FANALENC

 

Actes i planilles originals de tots els partits en que hagin intervingut els jugadors que figuren a l’acta del partit Avenir Fanalenc contra Blanes C de la ronda 5 del Campionat de Catalunya per Equips de Tercera Categoria de Girona.

 

Declaracions per escrit dels jugadors que figuren a l’acta del partit conforme van o no disputar el matx referit entre el Fanalenc i el Blanes C.

 

En cas que els clubs reconeguin que no es va disputar aquest partit, no caldrà presentar aquesta documentació, encara que sí totes les al·legacions que vulguin efectuar per a la seva defensa.

 

Barcelona, 10 de maig de 2012

 

Luis Félix Delgado Cámara

President del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.

 

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer Sant Adrià, 20 Recinte Fabra i Coats (08030) Barcelona, a les 11,30 hores del dia 05 de maig de 2012 per conèixer els temes de la seva competència, i

 

ATÈS, la denúncia del jugador E. B. del Club Escacs Blanes referent a la seva alineació en tres partits del Campionat de Catalunya per Equips, on diu que ell no va disputar aquests partits.

 

ATÈS, que dos d’aquests partits ja han reconegut les parts implicades, Olot Fanalenc i Blanes que no es van disputar, tot i aparèixer com a partits disputats.

 

VIST, l’acta i les còpies de les partides escanejades del partit entre l’Avenir Fanalenc i el Blanes C, on jugadors del Blanes afirmen que no van disputar realment aquest matx.

 

VIST, les al.legacions del Club Escacs Blanes i del Club Avenir Fanalenc.

 

ATES, L’art. 11. 17, Són infraccions molt greus:

 

8. Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’una prova o d’una competició.

9. L’alineació indeguda, la incompareixença no justificada o la retirada d’una prova, o d’una competició.

Article 16

2. Corresponen a les infraccions molt greus:

d) La suspensió o la inhabilitació temporals per un període d’un a quatre anys o, si escau, per un període d’una a quatre temporades.

e) La privació del dret d’associat o associada per un període d’un a quatre anys.

f) La multa de fins a 1.200 €.

g) La pèrdua o el descens de categoria o divisió, la pèrdua de punts o de llocs en la classificació, o la clausura del recinte esportiu per un període de quatre partides a una temporada, segons que escaigui.

 

Per la present providència l’instructor de l’expedient proposa:

 

Un cop admès pels clubs que els partits:

 

Blanes B – Blanes C; Olot F – Blanes C i   Fanalenc – Blanes C no es van disputar i, tot i així, es van confeccionar actes, sense reflectir cap incompareixença i en el cas del Fanalenc, fins i tot va presentar planilles d’unes partides que mai es van disputar.

 

Es proposa la següent resolució:

 

1. El resultat dels tres partits que no es van disputar Blanes B – Blanes C; Olot F – Blanes C i Fanalenc – Blanes C serà de zero punts per a cadascun dels equips.

2. Sancionar el Club Blanes amb 130 € de multa.

3. Sancionar els equips Blanes B i Blanes C amb 4 punts menys a la classificació final del Campionat de Catalunya per Equips a la temporada 2012 i en cap cas podran pujar de categoria per a la propera temporada 2013.

4. Sancionar el Club Fanalenc amb una multa de 65 €.

5. Sancionar l’equip del Fanalenc amb 8 punts menys a la classificació final del Campionat d’Equips 2012 i en cap cas podran pujar de categoria per a la propera temporada 2013.

6. Sancionar el delegat del Fanalenc, A. I., a tres anys d’inhabilitació com a Delegat del Campionat de Catalunya per Equips (fins l’any 2016), amb un any de privació de la llicència esportiva (fins el 5 de juny del 2013), i amb 100€ de multa, per ser l’autor material de la falsificació d’actes i planilles del matx Fanalenc- Blanes C. En aquest cas, té l’agreujant de la falta total de col·laboració per l’esclariment d’aquest expedient sancionador i la manca de penediment pels fets punibles ja demostrats. La sanció de privació de llicència es mantindrà indefinidament fins que no hagi estat liquidada la multa de 100 €.

7. Sancionar el Club d’Escacs Olot a una multa de 32 € i amb 8 punts menys a la classificació del Campionat per Equips del seu equip Olot F de la temporada 2012. L’equip podrà pujar de categoria per a la propera temporada 2013 si la puntuació després de la sanció li ho permet dintre del seu grup. Es valora com atenuant el penediment espontani del club.

8. Els membres de les Juntes Directives de cadascun dels clubs son responsables de les multes imposades als seus respectius clubs, per aquest motiu no podran tramitar llicències esportives per a la Federació Catalana d’Escacs, ni formar part de Juntes Directives de clubs afiliats a aquesta Federació, fins que no siguin liquidades les multes imposades.

9. Concedir un termini de deu dies hàbils a comptar des del dia següent de la data de notificació per proposar per escrit les al·legacions que es considerin necessàries de les parts implicades.

 

 

Barcelona, 6 de juny de 2012

 

Luis Félix Delgado Cámara

Instructor de l’expedient

Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.

 

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer Sant Adrià, 20 Recinte Fabra i Coats (08030) Barcelona, a les 11,30 hores del dia 26 de juny de 2012, per conèixer els temes de la seva competència, i

 

ATÈS, la denúncia del jugador E. B. del Club Escacs Blanes referent a la seva alineació en tres partits del Campionat de Catalunya per Equips, on diu que ell no va disputar aquests partits.

 

ATÈS, que dos d’aquests partits ja han reconegut les parts implicades, Olot Fanalenc i Blanes que no es van disputar, tot i aparèixer com a partits disputats.

 

VIST, l’acta i les còpies de les partides escanejades del partit entre l’Avenir Fanalenc i el Blanes C, on jugadors del Blanes afirmen que no van disputar realment aquest matx.

 

VIST, les al·legacions del Club Escacs Blanes, Fanalenc i Olot.

 

ATES, L’art. 11. 17, Són infraccions molt greus:

 

8. Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’una prova o d’una competició.

9. L’alineació indeguda, la incompareixença no justificada o la retirada d’una prova, o d’una competició.

Article 16

2. Corresponen a les infraccions molt greus:

d) La suspensió o la inhabilitació temporals per un període d’un a quatre anys o, si escau, per un període d’una a quatre temporades.

e) La privació del dret d’associat o associada per un període d’un a quatre anys.

f) La multa de fins a 1.200 €.

g) La pèrdua o el descens de categoria o divisió, la pèrdua de punts o de llocs en la classificació, o la clausura del recinte esportiu per un període de quatre partides a una temporada, segons que escaigui.

 

Un cop admès pels clubs que els partits:

 

Blanes B – Blanes C; Olot F – Blanes C i Fanalenc – Blanes C no es van disputar i, tot i així, es van confeccionar actes, sense reflectir cap incompareixença i en el cas del Fanalenc, fins i tot va presentar planilles d’unes partides que mai es van disputar.

 

Es dicta la següent resolució:

 

1. El resultat dels tres partits que no es van disputar Blanes B – Blanes C; Olot F – Blanes C i Fanalenc – Blanes C serà de zero punts per a cadascun dels equips.

2. Sancionar el Club Blanes amb 130 € de multa.

3. Sancionar el Club Fanalenc amb una multa de 65 €.

4. Sancionar el Club d’Escacs Olot a una multa de 32 €

5. Sancionar els equips Blanes B i Blanes C amb 4 punts menys a la classificació final del Campionat de Catalunya per Equips a la temporada 2012 i en cap cas podran pujar de categoria, aquesta temporada, encara que tinguessin el punts per poder fer-ho.

6. Sancionar amb 8 punts menys a la classificació del Campionat per Equips del seu equip Olot F de la temporada 2012. L’equip podrà pujar de categoria de cara a la propera temporada 2013, si la puntuació després de la sanció li ho permet dintre del seu grup. Es valora com atenuant el penediment espontani del club.

7. Sancionar l’equip del Fanalenc amb 8 punts menys a la classificació final del Campionat d’Equips 2012 i en cap cas podrà pujar de categoria, aquesta temporada, encara que tinguessin els punts per poder fer-ho.

8. Sancionar el delegat del Fanalenc, Alex I. S., a tres anys d’inhabilitació com a Delegat del Campionat de Catalunya per Equips (fins l’any 2016), amb un any de privació de la llicència esportiva (fins el 5 de juny del 2013), i amb 100€ de multa, per ser l’autor material de la falsificació d’actes i planilles del matx Fanalenc- Blanes C. En aquest cas, té l’agreujant de la falta total de col·laboració per l’esclariment d’aquest expedient sancionador i la manca de penediment pels fets punibles ja demostrats. La sanció de privació de llicència es mantindrà indefinidament fins que no hagi estat liquidada la multa de 100 €.

9. Els membres de les Juntes Directives de cadascun dels clubs son responsables de les multes imposades als seus respectius clubs, per aquest motiu no podran tramitar llicències esportives per a la Federació Catalana d’Escacs, ni formar part de Juntes Directives de clubs afiliats a aquesta Federació, fins que no siguin liquidades les multes imposades.

10. Concedir un termini de deu dies hàbils a comptar des del dia següent de la data de notificació per proposar per escrit les al·legacions que es considerin necessàries de les parts implicades al Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 

Barcelona, 26 de juny de 2012

Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.

 

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer Sant Adrià, 20 Recinte Fabra i Coats (08030) Barcelona, a les 11,30 hores del dia 9 de maig de 2012 per conèixer els temes de la seva competència, i

 

ATÈS, la denúncia de V.C., àrbitre principal del Campionat Escolar d’Escacs del Bages-Bergueda 2011-2012 en contra de J. V. , per desobediència.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Arxivar la denúncia per no trobar cap infracció esportiva o reglamentària imputable a la persona denunciada.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs

 

Barcelona, 10 de maig de 2012

 

Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.