ORGANITZACIÓ:

 

Consells Esportius de les Terres de l’Ebre i la Federació Catalana d’Escacs.

 

DATES I LOCALS DE JOC:

  • 26 de novembre:            Masdenverge (Montsià)                        Horari: 16:00 h.
  • 3 de desembre:              Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)              Horari: 09:30 h.
  • 28 de gener:                   Tortosa (Baix Ebre)                                Horari: 09:30 h.
  • 25 de febrer:                   Gandesa (Terra Alta)                            Horari: 09:30 h.


CATEGORIES:  INDIVIDUAL MIXTE 

  • Sub-8: Nascuts l’any 2004 i posteriors (prebenjamí)
  • Sub-10: Nascuts l’any 2002 i 2003 (benjamí)
  • Sub-12: Nascuts l’any 2000 i 2001 (aleví)
  • Sub-14: Nascuts l’any 1998 i 1999 (infantil)
  • Sub-16: Nascuts l’any 1996 i 1997 (cadet)
  • Sub-18: Nascuts l’any 1994 i 1995 (juvenil)

DOCUMENTACIÓ:

 

Tots els participants hauran de tenir la corresponent llicència esportiva degudament tramitada pel seu Consell Esportiu o Federació.

 

SISTEMA DE JOC:

 

Suís a 8 rondes. Es jugarà dues partides cada dia ( 2+2+2+2 )

Els aparellaments es realitzaran amb el programa SWISS MANAGER. No s’acceptaran reclamacions respecte els aparellaments publicats excepte els casos que l’àrbitre cregui convenients. El rànquing es farà per ELO CATALÀ. Als jugadors no avaluats se’ls assignarà un ELO de 1700.

 

RITME DE JOC:

 

60 minuts a caiguda de bandera, per a cada jugador/a.

Es obligat anotar la partida fins els últims cinc minuts.

L’arbitre podrà notificar la caiguda de bandera.

 

PUNTUACIONS:

 

La puntuació serà la següent: Partida guanyada: 1 punt; Taules: ½ punt; Partida perduda: 0 punts

 

DESEMPATS:

 

En cas d’empat a punts, una vegada finalitzada la competició, es resoldrà de la manera següent: 

  1r.  Bucholz, menys el més fluíx (amb ajustament Fide)                                                                                

  2n.   Bucholz sencer ( amb ajustament Fide )                                                                                

  3r.   Acumulatiu/Progressiu fins les ùltimes conseqüencies                                                         

  4t.    Sonneborn-Berger                                                                                                                  

  5è.   Major nombre de partides guanyades                                                                                     

  6è    Resultat particular                                                                                                                   

 7è     Sorteig                                                                                                                                  

Nota.- Ajustament Fide consisteix, a efectes del calcul del desempat, que tota partida no jugada es considera taules.

 

ENDARRERIMENTS E INCOMPAREIXENCES:

 

El jugador/a que no s'hagi presentat passats 45 minuts de l’hora oficial d’inici de la ronda, perdrà la partida.

Tot jugador/a que no es presenti a una ronda, sense justificació, podrà ser retirat de la competició a criteri de l’àrbitre principal.

Tot jugador/a que hagi d’abandonar la sala de joc durant la partida, haurà de sol.licitar-ho a l’equip arbitral.

En cas de força major, prèvia comunicació a l’organització. i abans de trancorreguts els 45 minuts de l’hora oficial d’inici de la competició, aportant la documentació necessària i sempre que no afecti a la bona marxa de la competició, el Comitè de Competició del torneig podrà decidir si el/la jugador/a podrà continuar en competició i en quines condicions.

Els delegats hauran de comunicar el dilluns abans de jugar-se la partida i abans d’iniciar-se la mateixa, la retirada i/o baixa temporal del/s seu/s escaquistes i la seva intenció de reincorporar-se posteriormente a la competició.

 

CONTROL TÈCNIC:

 

Àrbitre Principal:          Josep Mª Camell

Àrbitre Adjunt: Josep Terrones

L’Àrbitre Principal resoldrà les qüestions tècniques plantejades en el moment de joc tenint en compte sempre la vessant educativa del joc. La seva decisió es podrà recorrer, per escrit, davant el Comitè de Competició adhoc creat per a la competició, fins a quinze minuts després de finalitzada la partida i sempre abans que comenci la següent ronda.

 

COMITÈ DE COMPETICIÓ:

 

Estarà format per les següents persones: l’àrbitre principal; un representant dels Consells Esportius; i un representant de la Federació.

 

CLASSIFICACIONS I GUARDONS:

 

S’establirà una única classificació per cada categoría, individual mixta.

L’organització lliurarà un guardó als/a les tres (3) primers/es escaquistes de la classificació. També es lliurarà un guardó a les tres (3) primeres noies

 

CLASSIFICACIONS PER A LES FINALS CATALANES:

 

D'aquest campionat en sortiran les classificacions a nivell territorial per participar a les finals catalanes de la FCE i de la UCEC:

·         Campionat de Catalunya d'Edats organitzat per la FCE: poden optar a classificar-se tots els esportistes participants a la prova. Les places classificatòries per aquesta Final d'Edats seran determinades segons s'indica a la circular 33/2011 de la FCdE.

·         Final dels JEEC organitzada per la UCEC: únicament optaran a la classificació per aquesta prova els esportistes no federats o els federats amb un ELO de 1700. 


NORMES COMPLEMENTÀRIES:

 

a)      Cada centre, entitat o club tindrà un delegat major d’edat.

b)      Cada delegat s’acreditarà, a cada ronda, a l’equip arbitral en arribar a la sala de joc.

c)      El delegat no pot intervenir de cap forma a les partides en joc.

d)      El delegat tindrà la missió de representar els jugadors respectius, tant a les eventuals reunions com a les possibles reclamacions, etc.

e)      El torneig serà vàlid per a Elo Català.


 ALTRES OBSERVACIONS:

 

Per resoldre el que no estigui previst en les normes presents, generals i tècniques, s’aplicaran els Reglaments Oficials i de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs.

També s’aplicarà l’annex de la Convocatòria dels JEEC, l’annex de les Directrius dels JEEC i les Normes de disciplina esportiva dels JEEC.

Els participants autoritzen l’organització a publicar imatges de la competició en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat.

 

El fet d’inscriure`s en aquesta competició implica la total acceptació d’aquesta normativa.