ORGANTITZACIÓ

Organitzat per la Delegació Territorial de Lleida de la Federació Catalana d'Escacs amb la col·laboració del Club d’Escacs Mollerussa.

PARTICIPANTS

Poden participar tots els esportistes dels clubs de la Delegació de Lleida amb llicència en vigor de la Federació Catalana per a la temporada 2021. També poden participar tots els alumnes dels Consells Esportius de la província de Lleida. Segons conveni signat entre la FCE i l’Agrupació de Consells Esportius de Lleida.

DATA

Dissabte, 20 de novembre de 2021  

HORA D'INICI

Les partides s’iniciaran a les 10:00 hores i a les 16:00 hores.

LOCAL

Pavelló Poliesportiu del Col·legi Pompeu Fabra, Carretera de Torregrossa 36, de Mollerussa.

INSCRIPCIÓ

La inscripció s’haurà de fer abans del dijous, dia 18 de novembre a les 19:00 h., a través del formulari. El preu de la inscripció serà de 10 € per equip que es carregarà al compte del club.   

SISTEMA DE JOC

Es jugarà a 7 rondes, jugant 4 rondes pel matí i 3 rondes per la tarda.

El campionat es jugarà en equips de 4 integrants cada equip. Els equips estaran formats per esportistes d’un mateix club o escola.

S’acceptarà l’excepcionalitat de la formació d’un equip amb esportistes de diferents clubs/escoles amb pocs esportistes de la categoria en qüestió i amb problemes per formar equips. Aquests equips no opten als trofeus del campionat.

Els sistema de puntuació serà olímpic i el descans es comptabilitzarà com a 2.5 punts.

RITME DE JOC

Es jugarà a ritme d’escacs ràpid: 15’ amb increment de 5’’ per jugada.  

CATEGORIES

El campionat tindrà 5 categories:

  • Categoria Sub-8, equips formats per esportistes amb llicència FCE en vigor que no hagin fet els vuit anys abans del primer de gener de l’any en curs.

  • Categoria Sub-10, equips formats per esportistes amb llicència FCE en vigor que no hagin fet els deu anys abans del primer de gener de l’any en curs

  • Categoria Sub-12, equips formats per esportistes amb llicència FCE que no hagin fet els dotze anys abans del primer de gener de l’any en curs.

  • Categoria Sub-14, equips formats per esportistes amb llicència FCE que no hagin fet els catorze anys abans del primer de gener de l’any en curs.

  • Categoria Sub-16, equips formats esportistes amb llicència FCE  que no hagin fet els setze anys abans del primer de gener de l’any en curs.

La categoria de l’equip serà la corresponent a l'esportista amb més edat de l’equip.

AVALUACIÓ

El campionat serà vàlid per a Elo Català d’Escacs Ràpids. 

DELEGATS/DES

Cada equip haurà d’acreditar un delegat/da, que serà el responsable de l’esportista i l'equip durant tota la competició a tots els efectes, i haurà d'omplir i signar l’Acta de cada encontre. És obligatori que el delegat/da sigui major d’edat.

COMPOSICIO DELS EQUIPS

El rànquing dels equips serà la mitjana d’ELO dels quatre components teòrics titulars de l'equip.

L’Elo Català d’Escacs Ràpids determinarà l'ordre de forces de cada equip. Els esportistes d’elo igual o inferior a 1700 poden ser alineats lliurament entre ells. En el cas de jugadors de Consells Esportius sense ELO Català es consideraran a efectes de la composició dels equips com esportistes amb elo inferior a 1700.

Qualsevol canvi d’esportista en un equip respecte l’imprès de la presentació d’equips s’haurà de comunicar a la reunió de delegats, abans d’iniciar la competició. Només es podran realitzar dos canvis en relació a la llista presentada a la inscripció.

L'ordre de forces serà mantingut durant tota la competició.

Cada esportista només podrà jugar en un equip.

En cas que falti un esportista a l'inici de la partida, aquest serà sempre el quart escaquer, si són dos el quart i tercer. En cas de produir-se una incompareixença a un tauler que no sigui al quart, o al tercer i al quart, es considerarà com alineació indeguda i es donarà la puntuació màxima al rival (4-0) tret que la incompareixença sigui per motius i així apreciats per l’equip arbitral. Per poder iniciar un encontre, l'equip ha de tenir la meitat dels seus integrants presents a la sala de joc. En cas contrari es posaran en marxa els rellotges d’aquest equip fins que hi hagi els esportistes suficients.

DESEMPATS

En cas d’empat en el sistema de desempat serà

1er: Puntuació per matx.

2n: Resultat particular entre els equips empatats

3r: Buchholz Total.

TROFEUS

Hi haurà trofeus per als dos primers equips classificats de cada categoria

Els trofeus s’entregaran el darrer dia de campionat desprès d’acabar la darrera ronda.

Els trofeus no són acumulables. En cas d’opció a 2 premis, el delegat de l’equip decidirà quin premi se li atorga.

REGLAMENTACIO ESPECIFICA

El temps d’espera per presentar-se serà la caiguda de bandera

A la primera incompareixença no justificada s’eliminarà al jugador del torneig

Els equips només podran demanar no ser aparellats un màxim de dues rondes. En la ronda en què un equip no és aparellat se li adjudicarà zero punts. Un equip per demanar no ser aparellat una ronda, ha de sol·licitar-ho a l'àrbitre abans d’acabar la sessió de la ronda anterior.

Està prohibit l’ús del mòbil en la sala de joc excepte que es disposi d’autorització de l’equip arbitral. En cas que el mòbil produeixi algun soroll, l’àrbitre podrà sancionar la infracció des de l’amonestació fins a la pèrdua de la partida, en funció de les circumstàncies.

DISPOSICIONS FINALS

Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà pel reglament de la FIDE i de la Federació Catalana d’Escacs.

Els participants cedeixen el dret d’imatge a l’organització per la difusió de l’esdeveniment dels resultats de la prova i la promoció dels escacs.

La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases

Els participants tindran a la seva disposició els fulls de reclamació de la FCE

 

Lleida, 4 de novembre de 2021