REUNIT, el Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 02 de novembre de 2016, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST, l’informe arbitral del Torneig Internacional de Sants 2016, on el jugador de codi 13636 va utilitzar el telèfon mòbil durant la seva partida i va ser sancionat amb l’expulsió del torneig.

VIST,  que l’informe arbitral ha estat tramés a la FIDE (Federació Internacional d’Escacs), a una instància superior a aquest Comitè.

FONAMENTS DE DRET

ATES, el que diuen Les Lleis dels Escacs de la FIDE:

11.3 a. Durant la partida està prohibit que els jugadors facin ús de qualsevol tipus denotes, fonts d'informació o consells; o analitzar qualsevol partida en un altre tauler.
b. Durant la partida, està prohibit que un jugador tingui un telèfon mòbil i/o altres mitjans de comunicació electrònics en el recinte de joc. Si és evident que un jugador porta un dispositiu d'aquest tipus al recinte de joc, perdrà la partida. L'adversari guanyarà.

Les bases d'un torneig poden especificar una sanció diferent, menys greu.

CONSIDERACIONS

Tenint en compte que el jugador de codi 13636 ja va estar sancionat, pel Comitè de Competició del Torneig, amb la pèrdua de la partida i l’expulsió del torneig i que actualment està en mans de la FIDE decidir sobre d’altres possibles sancions disciplinaries, aquest Comitè no considera que ha de sancionar el jugador sense conèixer la resolució de la Federació Internacional.

RESOLUCIÓ

Per tot això, en la present resolució s’acorda per unanimitat: 

Notificar el jugador  de codi 13636 que aquest Comitè queda a l’espera de la resolució de la Federació Internacional abans de prendre una resolució definitiva sobre el seu comportament, però també advertir que en cas de reincidència aquest Comitè es veuria obligat a suspendre la seva llicència de manera cautelar.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de 8 dies hàbils següents a la notificació d’aquesta resolució davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 02 de novembre de 2016