VIST, La resolució del Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs en relació a la no presentació del jugador Antonio Fabregas Fontanet en 12 rondes de nou torneigs oficials d’Escacs.

El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres la resolució que a continuació es detalla, el dia 29 de juliol  de 2014. 

VIST, La resolució del Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs en relació a la no presentació del jugador Antonio Fabregas Fontanet en 12 rondes de nou torneigs oficials d’Escacs.

VIST,  la no presentació del jugador Antonio Fábregas a alguna de les rondes de torneig disputats durant el 2013 i 2014, entre ells els següents torneigs: Barri Gótic, Ideal Clavé, Guinardó, Equips, Tupinamba, Sant Boi Memorial Chalmeta, Memorial Lorente, Internacional Vila de Sitges. 

VIST, les al·legacions efectuades pel jugador recurrent a aquest Comitè, on diu que les seves incompareixences són degudes a un problema econòmic, la mateixa al.legació que va efectuar al Comitè de Competició. 

ATÈS, el que diu el Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs:

Article 11

Són infraccions molt greus:

Punt 9.      L’alineació indeguda, la incompareixença no justificada o la retirada d’una prova, o d’una competició.

Article 16

2. Corresponen a les infraccions molt greus:

- La suspensió o la inhabilitació temporals per un període d’un a quatre anys o, si escau, per un període d’una a quatre temporades.

- La multa de fins a 1.200 €. 

CONSIDERACIONS

Pel que es desprèn de tot l’expedient del jugador Antonio Fábregas Fontanet aquest no només ha incomparegut de manera molt reiterada a diverses proves de caràcter oficial, sinó que, a més, no s’ha preocupat de donar cap explicació als organitzadors de les proves, ni mai ha justificat les seves absències a les partides amb el perjudici que això ha ocasionat tant als seus adversaris com als organitzadors.

Al·lega el recurrent falta de recursos econòmics, però això no justifica de cap manera el seu comportament antiesportiu. Al marge que les seves incompareixences també es produeixen durant la competició quan el jugador ja ha abonat la inscripció.

L’alt nombre de no presentacions del jugador Antonio Fábregas, dotze incompareixences en nou Torneigs, fa injustificable que aquestes siguin per motius atzarosos, com intenta justificar el recorrent i en tot cas aquestes circumstàncies per les quals el jugador no es presenta a disputar les seves partides mai han estat comunicades als organitzadors de les proves corresponents.

El recorrent reconeix els fets, tot i que intenta justificar-los.

En aquest cas creiem que el Comitè de Competició ja ha tingut en compte la falta d’antecedents sancionadors contra el recorrent, ja que ha estat sancionat amb la mínima sanció possible dintre de les qualificades com a faltes molt greus.

Per tot això, en la present resolució s’acorda:  

Ratificar en tots els seus punts la resolució del Comitè de Competició de la FCE recorreguda pel jugador Antonio Fàbregas Fontanet:

a) Una multa de 150€.

b) Inhabilitació durant la temporada 2014. 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs en el termini màxim de 8 dies hàbils, següents a la notificació d’aquesta resolució, davant el Tribunal Català de l’Esport. 

Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs

Barcelona, 29 de juliol de 2014