VIST, La reclamació del jugador Miguel Perolet Perez que diu que no es va inscriure al II Festival Internacional Platja d’Aro. I reclama que no li baixi l’elo català per no presentar-se a jugar.

REUNITel Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d'Escacs, a les 11 hores del 23 de juliol del 2.014, al seu domicili habitual, carrer Sant Adrià, 20 de Barcelona, per tractar el següent assumpte: REUNIT, el Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 24 de juliol  de 2014, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST, La reclamació del jugador Miguel Perolet Perez que diu que no es va inscriure al II Festival Internacional Plataja d’Aro. I reclama que no li baixi l’elo català per no presentar-se a jugar.

VIST, l’informe de l’organització del Torneig, i de l’Àrbitre on diu que el jugador va ser inscrit verbalment per una persona aliena al club del Sr. Miguel Perolet Perez.

ATÈS, el que diu la circular 03/2014 de Sancions administratives.

ÀRBITRES O ORGANITZADORS QUE ADMETEN QUE S' HA APARELLAT UN JUGADOR TOT I QUE EL JUGADOR HAVIA DEMANAT UN BYE O NO S'HAVIA INSCRIT AL TORNEIG: Sanció de 30€ per cada ronda que l’àrbitre o organitzador admeti que s’ha equivocat.

ATÈS, el que diu el Reglament de Disciplina Esportiva de la FCE:

Article 13

Són infraccions lleus:

4. “ L’incompliment de les normes esportives per negligència o descurança...”

Art. 18

Corresponen a les infraccions lleus:

b) La multa de fins a 300 €.

Secció 3. Inscripcions en torneigs oficials

Article 8

8.1 “Per participar-hi en proves oficials de la Federació Catalana d’Escacs, els clubs formalitzaran la inscripció en el torneig, tant d’equips com de jugadors, ...”

Article 9

9.1 “Els clubs relacionaran els jugadors que vulguin participar-hi en un torneig oficial, fent constar clarament a l’imprès el nom complet i el codi català de cada jugador”.

CONSIDERACIONS

La suposada inscripció del Sr. Miquel Perolet Perez en el II Festival Internacional d’Escacs de Platja d’Aro no va ser efectuada pel jugador, ni pel seu club, que són les persones autoritzades per a fer la inscripció.

El club organitzador no té cap prova que acrediti aquesta inscripció, ja que aquesta no es va fer per escrit, ni en cap imprés i per tant la inscripció no podia ser vàlida.

Cap persona, ni club, admet haver fet aquesta inscripció.

El jugador Miquel Perolet Perez no disposava de llicència FEDA per disputar un torneig Internacional.

RESOLUCIÓ

Per tot això, en la present resolució s’acorda:  

  1. Admetre la reclamació del Sr. Miquel Perolet Pérez perquè no li compti l’avaluació d’elo català de les partides que no es va presentar al II Festival Internacional de Platja d’Aro, ja que ha quedat demostrat que la inscripció no va ser efectuada pel jugador, ni pel seu club.
  2. Sancionar amb una multa de 60€, per infracció lleu al Club Escacs Platja d’Aro per inscriure i emparellar en el II Festival Internacional de Platja d’Aro un jugador que no s’havia inscrit de manera fefaent.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de 5 dies hàbils següents a la notificació d’aquesta resolució davant el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs.  

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 24 de juliol de 2014