VIST, la denúncia presentada pel Club Escacs Sant Andreu per insults i amenaces del jugador R G, del Club Escacs Tàrrega, un cop finalitzat el partit de la Primera Divisió.

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, el dia 27/05/2014, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia presentada pel Club Escacs Sant Andreu per insults i amenaces del jugador R. G. T., del Club Escacs Tàrrega, un cop finalitzat el partit de la Primera Divisió.

Els fets van succeir el diumenge 16 de març de 2014, en el transcurs i al final del matx SANT ANDREU B- TÀRREGA de 1a DIVISIÓ. Aquest matx es va jugar a la seu de la Federació per la situació de discapacitat al·legada pel Tàrrega en relació al seu jugador R. G.

El delegat del Club Escacs Sant Andreu, Felix Romero Moreno, indica que el jugador R. G. es va comportar de manera violenta (va llençar-li les crosses), amb insults (“fill de puta”, “desgraciat”, etc.), amenaces (“t’he d’arrencar el cap”) i desqualificacions a la Federació i al seu club (“existeix un mamoneo entre la FCE i el Sant Andreu”).

VIST, les al·legacions del Sr. R.G. i del Club d’Escacs Sant Andreu.

VIST, la proposta de resolució de l’instructor de l’expedient Elias Muratet Casadevall que es relaciona a continuació:

Expedient 1/2014

Instructor: Elias Muratet Casadevall

Secretari actuant: Juan Domínguez Rueda.

Elias Muratet Casadevall designat instructor del Expedient disciplinari 1/2014, i assistit pel Secretari Juan Domínguez Rueda, en l’expedient promogut pel denunciant Felix Romero Moreno, contra el denunciat R. G. per una suposada falta greu basada en insults i ofenses a altres jugadors.

DIC

Que del cas es va remetre a les parts la resolució de data 19 de març de 2014 en que s’obria l’expedient i es donava a les parts termini per fer al·legacions i proposar prova en relació als fets denunciats.

Que dins del termini es va presentar escrit per part del Sr. Felix Romero Moreno, en que reiterava la seva denúncia, fonamentada en la existència d’uns insults i ofenses per part de l’encartat. Insults que literalment són “Fill de puta” i “desgraciat” juntament amb la verbalització de “T’hauria d’arrencar el cap”, i del llançament de les crosses cap amb ell. Fets que segons el Sr. Romero van ser presenciats per diversos testimonis, i en proposa un per ser citat pel Comitè. Conclou el seu escrit demanant que no es deixin passar els fets sense sanció (en l’expositiu TERCER) ja que això significaria la necessitat de la presència d’àrbitres en la Lliga Catalana d’Escacs.

Que dins de termini, l’encartat, R. G., també va presentar les seves al·legacions, que, malauradament pateixen d’una certa desorganització en el seu redactat, però que clarament se’n pot deduir els següents extrems:

En el punt 4) del seu escrit reconeix que va “alçar la veu i dir algun insult”.

En el punt 5) Diu que en ser un subjecte de un pes poc freqüent (sobre els 140 kg.) diu que: “reconec que pot resultar violent un tio gros com jo alçant la veu” per posteriorment assegurar que sap controlar-se.

En el punt 13) diu haver demanat disculpes més de 10 cops.

En el punt 14) diu que acceptarà qualsevol sanció que li sigui imposada.

En el punt 15) reconeix com a certs els insults que s’han fet públics.

En el seu escrit demana la baixa federativa.

En el seu escrit fa algunes manifestacions que es podrien considerar ofensives cap a la honestedat de la Federació Catalana d’Escacs i els seus dirigents, però en tot cas no forma part de l’expedient incoat.

Que un cop analitzades les al·legacions presentades perles parts, aquest instructor

CONSIDERA:

1.- Que ha quedat acreditat, de forma irrefutable pel propi escrit presentat per el Sr. R. G., que el dia 16 de març de 2014, va proferir, amb intenció ofensiva, els insults de que el Sr. Felix Romero Moreno l’acusa.

2.- Que no va existir cap provocació suficient per aquesta conducta.

3.- Que a la vista de la manca de contradicció entre les dues versions, que coincideixen en l’existència d’insults greus cap a la persona de l’ofès (Sr. Felix Romero Moreno) i que van ser proferits per l’encartat (Sr. R. G.), no cal practicar cap més prova.

4.- Que els insults propinats estan immersos en la qualificació d’infraccions greus, d’acord amb allò estipulat a l’ Article 12 del Reglament de disciplina esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en els seus apartats 2 i 5, que diuen:

Són infraccions greus:

2.      Els insults i les ofenses a àrbitres, tècnics i directius i totes les altres autoritats esportives, o contra el públic assistent i altres jugadors.

5.      Els actes notoris i públics que atemptin contra el decòrum o la dignitat esportius.

5.- Que en el cas que ens ocupa no es donen circumstancies modificatives de la responsabilitat, previstes en els articles 22 i 24 de l’esmentat.

6.- Que procedeix la imposició de la sanció establerta reglamentàriament.

7.- Que s’han observat tots els requisits per procedir en conseqüència i amb totes les garanties que els afectats, i que aquest instructor ha estat designat en funció de la normativa vigent, i per tant tot el procés gaudeix de la legitimitat que tal actuació requereix.

Per tot això al Comitè de Competició de la Federació Catalana.

PROPOSA

Que sigui considerat el Sr. R. G. responsable de la comissió, el dia 16 de març de 2014, d’una infracció de insults i ofenses al jugador Felix Romero Moreno.

Que per aquests fets la qualificació de la infracció, d’acord, amb l’article 12 del Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en els seus apartats 2 i 5, ha de ser de GREU.

Que la sanció que proposo al Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs que imposi al sancionat, sigui la de la suspensió i inhabilitació de la seva llicència federativa per un període des de la presa de la decisió fins a final d’aquesta temporada, amb la privació dels seus drets com a federat per aquest període, donat que els apartats a) i b) de l’article 17 fixen els període de suspensió entre un mes i un any. Per tant aquesta sanció estaria dins de la forquilla fixada reglamentàriament.

Que el jugador sancionat ha de ser coneixedor del seu dret a interposar recurs davant del Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Que un cop dictaminada la decisió del Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs cal notificar a les parts la resolució recaiguda.

També cal que aquesta decisió, quan sigui definitiva, sigui comunicada al Comitè d’Àrbitres de la Federació Catalana d’Escacs a fi de que sigui efectiva i s’eviti el possible quebrantament de la sanció imposada.

El que al Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs proposo.

A Banyoles a 25 de maig de 2014.

Elias Muratet Casadevall

FONAMENTS DE DRET

Annex s’adjunten els articles relacionats amb el cas del Reglament de disciplina esportiva de la Federació Catalana d’Escacs.

Article 2

L’àmbit disciplinari s’estén a conèixer les infraccions de les regles del joc, la prova o la competició, específiques de la modalitat esportiva dels escacs, i les infraccions de la conducta esportiva tipificades amb caràcter general i específiques de la Federació Catalana d’Escacs.

La potestat jurisdiccional en l’àmbit disciplinari confereix als seus titulars legítims la possibilitat d’enjudiciar i, si escau, de sancionar les persones o les entitats sotmeses a la disciplina esportiva, segons les respectives competències.

Article 5

L’exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l’àmbit disciplinari de la Federació Catalana d’Escacs, correspon:

b) Al comitè de competició i disciplina esportiva i d’apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, pel que fa a totes les persones que integren l’estructura orgànica federativa, als clubs esportius i llurs directius, esportistes, tècnics, jutges o àrbitres i, en general, pel que fa a totes les persones i entitats que estan federades i desenvolupen l’activitat esportiva en l’àmbit d’actuació de la Federació Catalana d’Escacs.

Article 7

La competència atribuïda a la jurisdicció disciplinària esportiva, quan es tracti d’activitats de la Federació Catalana d’Escacs o de competicions compreses dins l’àmbit d’actuació de la Federació Catalana d’Escacs, s’estén a conèixer les infraccions de les regles del joc, la prova o la competició i de la conducta esportiva, tipificades amb caràcter general per la Llei 8/88 modificada per la Llei 8/99 i les disposicions estatutàries o reglamentàries específiques de la Federació Catalana d’Escacs.

Article 8

Les infraccions es classifiquen de la manera següent:

b) Són infraccions de la conducta esportiva les accions o les omissions contràries al que disposen les normes generals o específiques de disciplina i convivència esportives, siguin o no comeses durant el transcurs d’una partida, d’una prova o d’una competició de tipus federatiu.

Article 12

Són infraccions greus:

2.      Els insults i les ofenses a àrbitres, tècnics i directius i totes les altres autoritats esportives, o contra el públic assistent i altres jugadors.

5.      Els actes notoris i públics que atemptin contra el decòrum o la dignitat esportius.

Article 13

Són infraccions lleus:

2.      La lleugera incorrecció amb el públic o amb altres jugadors o competidors.

Article 17

Corresponen a les infraccions greus:

a) La suspensió o la inhabilitació per un període d’un mes a un any, o si escau, de cinc partides a una temporada.

b) La privació dels drets d’associat o associada per un període d’un mes a un any.

c) La multa de fins a 600 €.

d) La pèrdua de la partida, o la desqualificació en la prova, o la clausura de la zona de joc o del recinte esportiu per un període d’una partida o més, fins a tres, segons que escaigui.

e) La prohibició d’accedir als estadis o als recintes esportius per un període d’un mes a un any.

f) La pèrdua de la partida

Article 19

La sanció de multa només es pot imposar a les entitats esportives, així com als infractors que perceben retribució econòmica per llur tasca. L’impagament de les multes determina la suspensió per un període ni inferior ni superior al de la suspensió que es podria imposar per la comissió d’una infracció de la mateixa gravetat que la que va determinar la imposició de la sanció econòmica.

Article 22

Són circumstàncies que agreugen la responsabilitat:

a)     La reiteració.

b)     La reincidència.

c)      El preu.

d)    El perjudici econòmic ocasionat.

Article 24

Són circumstàncies atenuants:

a) La provocació suficient, immediatament anterior a la comissió de la infracció.

b) El penediment espontani.

Article 27

Les infraccions lleus prescriuen al mes; les greus, a l’any, i les molt greus, als tres anys d’haver estat comeses.

Article 28

El termini de prescripció de les infraccions comença a comptar el dia en què s’han comès, s’interromp en el moment en què s’acorda iniciar el procediment i torna a comptar si l’expedient roman paralitzat per causa no imputable a l’infractor o infractora durant més de dos mesos o si l’expedient acaba sense que l’infractor o infractora hagi estat sancionat.

Les sancions prescriuen al mes si han estat imposades per infracció lleu; a l’any, si ho han estat per infracció greu, i als tres anys, si ho han estat per infracció molt greu.

El termini de prescripció de la sanció comença a comptar l’endemà del dia en què adquireix fermesa la resolució per la qual s’ha imposat o el dia en què se n’ha violat el compliment, si la sanció havia començat a complir-se.

Article 30

Per a imposar sancions per qualsevol tipus d’infracció és preceptiva la instrucció prèvia d’un expedient disciplinari, d’acord amb el procediment que s’estableix en aquest Reglament de la Federació Catalana d’Escacs i normativa aplicable.

Article 51

Contra la resolució de l’instructor o instructora que denegui la pràctica d’una prova proposada pels interessats, aquests poden reclamar a l’òrgan competent per a resoldre l’expedient en el termini de tres dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució. L’òrgan competent, dins els cinc dies hàbils següents, resol sobre l’admissió o el rebuig de la prova proposada i, en el cas que l’admeti, resol el que procedeixi per a la pràctica corresponent.

Article 61

Contra les resolucions dictades en els procediments jurisdiccionals disciplinaris i competitius, es pot interposar recurs davant l’òrgan competent per a resoldre’l en el termini de tres dies hàbils comptats des de l’endemà del dia en què es notifiqui la resolució.

Article 68

Es pot recórrer contra els actes i les resolucions adoptats pels òrgans competents dels clubs i associacions esportius que perteneixen a la Federació Catalana d’Escacs i de la pròpia Federació Catalana d’Escacs, si han esgotat, respectivament, la via associativa o la federativa, segons el règim següent:

a) Si són resolucions definitives dictades per l’òrgan competent dels clubs o associacions esportius en matèria disciplinària esportiva, ha d’ésser al comitè d’apel·lació de la FCE, si es tracta de clubs federats, o directament al Tribunal Català de l’Esport, si estan constituïts com a clubs de lleure, en el termini dels deu dies hàbils següents al de la notificació de la resolució objecte de recurs.

PART DISPOSITIVA

Vist els articles esmentats en la present resolució i d’altres de general aplicació, el Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

La suspensió i inhabilitació de la llicència federativa de R. G. per un període que va des del dia 28 de maig del 2014 fins al 31 de desembre de 2014, amb la privació dels seus drets com a federat per aquest període.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 27 de maig de 2014

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs