VIST, la denúncia presentada pel Club Escacs Sant Andreu per insults i amenaces del jugador R. G., del Club Escacs Tàrrega, un cop finalitzat el partit de la vuitena ronda de la Primera Divisió Grup II de La Lliga Catalana d’Escacs.

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, el dia 19/03/2014, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia presentada pel Club Escacs Sant Andreu per insults i amenaces del jugador R. G., del Club Escacs Tàrrega, un cop finalitzat el partit de la vuitena ronda de la Primera Divisió Grup II de La Lliga Catalana d’Escacs.

Els fets van succeir el diumenge 16 de març de 2014, en el transcurs i al final del matx de la vuitena ronda de La Lliga Catalana d’Escacs SANT ANDREU B- TÀRREGA de la 1a DIVISIÓ grup II . Aquest matx es va jugar a la seu de la Federació Catalana d’Escacs per la situació de discapacitat al·legada pel Tàrrega en relació al seu jugador R. G.

El delegat del Club Escacs Sant Andreu, Felix Romero, indica que el jugador R. G. es va comportar de manera violenta (va llençar-li les crosses), amb insults (“fill de puta”, “desgraciat”, etc.), amenaces (“t’he d’arrencar el cap”) i desqualificacions a la Federació i al seu club (“existeix un mamoneo entre la FCE i el Sant Andreu”).

ATÈS, que aquest Comitè considera que els fets denunciats podrien constituir presumptament infraccions greus o molt greus, recollides al Reglament Disciplinari de la FCE als seu arts. 11 i 12.

S’acorda:

Primer: L’obertura d’un expedient disciplinari al Sr. R. G., que es tramitarà per les normes del procediment ordinari, per tal d’aclarir i determinar els fets i per tal que en el supòsit que constitueixin una infracció, siguin sancionats de conformitat amb les normes i reglaments corresponents.

Segon: Nomenar com a instructor del present expedient el Sr. Elias Muratet Casadevall i com a secretari el Sr. Juan Dominguez Rueda.

Tercer: Concedir un termini de quinze dies hàbils a comptar des del dia següent de la data de notificació per proposar per escrit la pràctica de totes les diligències de prova i testimonis que es considerin oportunes, segons allò establert a l’article 125 del D.L 1/2000, Text Únic de la Llei de l’Esport.

Quart: Demanar que en el termini de 15 dies hàbils el Sr. R. G. efectuï per escrit al·legacions o aporti les proves que consideri oportunes a la Federació Catalana d’Escacs en relació als fets imputats.

Barcelona, 20 de març de 2014

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.