REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 20 hores del dia 4 de març de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la relació d’incompareixences i equips retirats fins a la ronda 5 del Campionat de Catalunya per Equips de la temporada 2009:

 

Incompareixences: Sant Josep D, Vic B, Colònia Güell D, Sitges D, Congrés E, Jake D, Lloret,  Tàrrega C, Balaguer G, Sort, Vilanova B, Balaguer E, Constantí, Palafrugell C, Gandesana B i Olot. 

 

ATÈS, l’art. 7.7 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips que diu:

 

7.7 Seran multats els equips que no es presentin a una ronda del Campionat d’Equips de Catalunya amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. Els equips que es retirin o quedin eliminats del Campionat de Catalunya d’Equips amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. En cas d’incompareixença injustificada d’un equip, (el Comitè de Competició decidirà si la incompareixença és o no justificada per causa de força major) aquest serà sancionat a més de la multa econòmica tipificada i la pèrdua de l’encontre amb un punt de menys en la classificació del seu grup.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Imposar la multa establerta a l’article 7.7 del doble de la inscripció del Campionat de Catalunya per als següents equips: Sant Josep D, Vic B, Colònia Güell D, Sitges D, Congrés E, Jake D, Lloret,  Tàrrega C, Balaguer G, Sort, Vilanova B, Balaguer E i Constantí  tres vegades la inscripció als equips que han fet dues incompareixences i que a més han quedat eliminats de la competició: Palafrugell C i Gandesana B.

 

Aquest Comitè considera d’especial gravetat la incompareixença a Lleida de l’equip A de l’Olot de Primera Divisió, ja que aquest club disposa de suficients jugadors per poder presentar-se a l’encontre tot i que no poguessin jugar tots els titulars de l’equip. Per això i llegides les al·legacions del C.E Olot que diu que la incompareixença va ser causada per una manca de jugadors; aquest Comitè no considera que la incompareixença sigui justificada per una causa de força major i en base a l’art. 7.7 del Campionat de Catalunya per Equips  se li sanciona amb 7 vegades el preu de la inscripció al Campionat, i amb un punt menys en la classificació del seu grup, al marge de la pèrdua de l’encontre al qual no es va presentar. 

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 5 de març de 2009