REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 17 hores del dia 16 de juny de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la reclamació del jugador Marc Capellades davant els canvis de calendari i horari efectuats per l’Obert de la UGA  

 

ATÈS, les al·legacions efectuades per l’organitzador del Torneig.

 

ATÈS, el que diu el Reglament General de la FCE:

 

10.2  Si la prova que es superposa amb el calendari oficial de la Federació Catalana d'Escacs, no és organitzada per la FIDE o per la FEDA, és a dir, que és de caràcter amistós o bé es tracta d'un torneig homologat, per exemple, la Comissió Esportiva de la FCE està facultada per decidir si s'admet la superposició.

10.3 Si per la superposició de calendaris esmentada es modifiqués el calendari de la FCE, el local de joc previst no variarà si la Comissió Esportiva de la FCE no s'hi pronuncia en cap altre sentit.

 

Es va acordar:

 

Desestimar la reclamació del jugador Marc Capellades, ja que la Federació Catalana d’Escacs, a través de les seves Comissions, té facultats per autoritzar un canvi de calendari.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 17 de juny de 2010