REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 11,30 hores del dia 15 de desembre de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la reclamació del jugador Ferran Iglesias Ojeda, on demana que no sigui comptabilitzada per elo una partida que no va poder jugar per un assumpte familiar greu. 

 

ATES, el que diu el Reglament de l’avaluació catalana:

 

1.2.2 Les partides perdudes per incompareixença seran vàlides per l’avaluació catalana a tots els efectes. Les partides perdudes per incompareixença equivaldrà a una partida jugada amb un jugador del mateix elo que el propi jugador.

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda:

 

Desestimar la reclamació del jugador Ferran Iglesias Ojeda, ja que la normativa no distingeix les causes per les quals el jugador no va comparèixer a la seva partida. 

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 16 de desembre de 2010