REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 11,30 hores del dia 15 de desembre de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la no presentació del jugador Lluis Nadal Garcia a la primera ronda dels següents torneigs: Sant Martí, Sitges, Sants, durant l’estiu del 2010. 

VIST, que el jugador no ha fet cap mena d’al·legació. 

ATES, el que diu el Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs:

Article 11

Són infraccions molt greus:

Punt 9.      L’alineació indeguda, la incompareixença no justificada o la retirada d’una prova, o d’una competició.

2. Corresponen a les infraccions molt greus:

- La multa de fins a 1.200 €. 

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda: 

Sancionar el jugador Lluís Nadal Garcia a una multa de 120€ que haurà de pagar prèviament al tràmit de la seva llicència federativa. 

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 16 de desembre de 2010