El present reglament va ser aprovat per l’Assemblea General de la Federació Catalana d’Escacs de 2006 i modificat per les Assemblees de 2008, 2009, 2011 i 2019.

PREÀMBUL

Es considera àrbitre, a efectes de poder formar part de l’assemblea del Comitè d’Àrbitres, les persones físiques majors d’edat, en possessió de la llicencia federativa corresponent en vigor, que hagin participat, com a mínim, en una competició o prova del calendari oficial de la FCE, durant la temporada anterior.

El col·lectiu arbitral podrà reunir-se en assemblea, amb el vist-i-plau de la Junta Directiva de la FCE, per tal d’escollir una persona que serà proposada al President de la Federació com a Delegat del Comitè d’àrbitres. L’elecció, que no tindrà caràcter vinculant, es farà mitjançant sufragi lliure, directe, secret i igual; amb un procediment electoral similar al determinat estatutàriament per a proveir els càrrecs electes de la Junta Directiva de la Federació. La persona que es presenti a aquesta elecció ho podrà fer a títol individual o amb un equip de persones col·laboradores.

Per al desenvolupament i execució de les funcions tècniques, la FCE disposa d’òrgans col·laboradors entre els quals hi ha el Comitè d’Àrbitres.

L’estructura organitzativa d’aquests òrgans col·laboradors, com també les funcions que se’ls atorgui i les competències que, si és procedent, els puguin ser delegades, han de ser aprovades per la Junta Directiva i ratificades per acord de l'Assemblea General de la FCE.

 

REGLAMENT DEL COMITÈ D’ÀRBITRES

TÍTOL PRIMER.- DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r.- El Comitè d'Àrbitres és un òrgan col·laborador que depèn de la Junta Directiva de la FCE, que agrupa tots els membres del col·lectiu arbitral.

Article 2n.- ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ

a).- Els òrgans de govern del Comitè d’Àrbitres són l’Assemblea General i la Comissió Delegada.

b).- La persona proposada pel President de la FCE i nomenada per la Junta Directiva de la FCE ostentarà el títol de Delegat o Delegada del Comitè d’Àrbitres, representarà el Comitè en l’Assemblea General de la FCE, formarà part de la Junta Directiva de la Federació i presidirà la Comissió Delegada del Comitè d’Àrbitres.

Article 3r.-FUNCIONS DEL COMITÈ D’ÀRBITRES.

Són funcions del comitè:

 1. Proposar a la Junta Directiva de la Federació els criteris i la normativa de qualificació, classificació i designació dels àrbitres i jutges en les competicions
 2. Arbitrar i fer un control específic del desenvolupament de les competicions federades incloses en el calendari oficial de la Federació, d’acord amb les normes que s’estableixin reglamentades
 3. Complir i fer acomplir les regles del joc i, si és procedent, les normes reglamentàries establertes per a les diferents competicions, adoptant els acords pertinents a aquests efectes.
 4. Vetllar, sota la coordinació de l'Escola de Tècnics, per la formació i l’actualització permanent de tots els seus membres, col·laborant en els cursos de reciclatge i duent a terme les proves pertinents per al seu manteniment físic i tècnic amb la finalitat d’aconseguir el nivell òptim de coneixements i preparació.
 5. Establir les diferents categories o nivells que siguin necessaris d’acord amb la normativa aprovada per la Federació i la legislació vigent
 6. Tanmateix, el Comitè d’Àrbitres pot proposar al President de la FCE un representant del col·lectiu arbitral d’entre els seus membres per a ser designat com a Delegat o Delegada del Comitè d'Àrbitres, en cas que hagi estat escollit/da en una assemblea convocada a tal efecte, segons indica l’article 2n d’aquest Reglament. Aquesta elecció, però, no tindrà caràcter vinculant.

Article 4t.- El Comitè d’Àrbitres es reunirà, com a mínim, un cop l’any per conèixer i decidir sobre el temes de la seva competència i sobre les propostes presentades per la Comissió Delegada.

 

TÍTOL SEGON.- LA COMISSIÓ DELEGADA.

Article 5è.- La Comissió Delegada del Comitè d’Àrbitres de la Federació Catalana d’Escacs s’encarrega directament del funcionament del Comitè d’Àrbitres i li correspon, sota el control i dependència del seu Delegat/da, la governació, la representació i l’administració de les funcions i competències exposades en el present Reglament i en els Estatuts de la FCE.

Article 6è.- COMPOSICIÓ.

 1. Estarà formada i presidida pel Delegat/da del Comitè d’Àrbitres, un vicedelegat, un secretari i almenys un vocal que actuaran de forma col·legiada.
 2. El vicedelegat, el secretari i els vocals d’aquesta Comissió seran designats per la Junta Directiva de la FCE a proposta del Delegat/da.
 3. Actuarà com a secretari o secretària aquella persona que a proposta del secretari o secretària de la Federació, i tingui el vist-i-plau tant del President de la Federació com del Delegat del Comitè d’Àrbitres. Si el secretari/a no és un/a àrbitre federat, assistirà a les reunions amb veu, però sense vot.
 4. Els membres de la Comissió Delegada cessaran en les seves funcions per renúncia, dimissió, incapacitat per al desenvolupament del seu càrrec o per la pèrdua de confiança per part del Delegat/da o de la Junta Directiva de la FCE. El mandat expirarà en el moment que finalitzi el del Delegat/da.

Article 7è.- COMPETÈNCIES TÈCNICO-ORGANITZATIVES.

A més de les funcions que indiquen els Estatuts de la FCE i que estan recollides en l’article tercer del present Reglament, la Comissió Delegada tindrà les competències següents:

 1. Decidir sobre els afers propis de la gestió, l’administració i el funcionament d'aquest Comitè.
 2. De forma molt especial, estarà sota la seva exclusiva competència confeccionar i tenir actualitzat el cens d’Àrbitres Catalans i Àrbitres de Suport en una llista pública que inclourà, com a mínim, la seva titulació. Podrà, si ho considera oportú, assignar un número a cada un dels col·legiats i federats adscrits a aquest col·lectiu que reuneixi tots els requisits que en el present Reglament s’estableixen. També portarà una relació, el més acurada possible, de les sancions i inhabilitacions que afectin els membres del col·lectiu d’àrbitres catalans, amb indicació de l’inici i la fi dels terminis de les sancions imposades.
 3. Elaborar i gestionar el Pressupost Econòmic i comunicar aquest a qui competeixi estatutàriament.
 4. Elaborar les directrius per la planificació i el desenvolupament de l’activitat arbitral.
 5. Programar les activitats que portarà a terme d’acord amb el calendari de competicions de la FCE.
 6. Elaborar propostes i presentar aquestes a la Junta Directiva de la FCE o a altres Comitès de la FCE, amb la finalitat d’obtenir un millor desenvolupament de l’activitat arbitral o la d’un correcte reconeixement i dignificació de les tasques que porta a terme el Comitè d'Àrbitres.
 7. Cooperar amb els diferents Comitès de la Federació Catalana d’Escacs i comitès arbitrals de les diferents Federacions amb les quals pugui estar-ne vinculat, independentment de l’àmbit geogràfic que tinguin i sempre sota coneixement i autorització de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Escacs.
 8. Proposar al President de la FCE els àrbitres amb dret als títols sota la seva competència.
 9. Designar els àrbitres en les competicions oficials de l’àmbit nacional de Catalunya sota aprovació del Director del Torneig.
 10. Designar els àrbitres per les proves o campionats en els que la FCE hi tingui competències amb el vist-i-plau del Director del torneig.
 11. Elaborar les directrius per a la confecció de les Bases Tècniques dels campionats oficials de Catalunya i d’àmbits inferiors en el territori català.
 12. Desenvolupar les normes tècniques complementàries a aquest Reglament.
 13. Rebre les actes confeccionades per la gerència de les reunions que celebri, d’acord amb l’article 99.f dels Estatuts de la FCE.
 14. Redactar i aprovar la Memòria Anual d’Activitats que, un cop aprovada per la Junta Directiva de la Federació, s’inclourà en la Memòria d’Activitats de la FCE a presentar a l’Assemblea General.
 15. Mantenir i utilitzar els canals de comunicació amb els membres del col·lectiu arbitral. Amb aquesta finalitat podrà utilitzar tots els mitjans al seu abast, amb especial èmfasi al manteniment d’una pàgina web dins l'estructura de la FCE i d’un correu electrònic propi com a principal mitjà d’intercomunicació entre tot el col·lectiu.
 16. Comprovar les bases dels tornejos oficials i homologats per la Federació Catalana d’Escacs.
 17. Tenir la potestat de revisió dels informes de torneigs per al seu posterior enviament a la FEDA. En el cas que el torneig no sigui acceptat per evidents errors i/o omissions a la seva elaboració, serà retornat a l’àrbitre principal per a la seva correcció.

Article 8è.- COMPETÈNCIES RELATIVES A LA FORMACIÓ.

 1. Programar i fer seguiment de tots el cursos de formació d’àrbitres catalans i àrbitres de suport que se celebrin, ja siguin encaminats a l’obtenció de títols, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de formació.
 2. Elaborar i homologar, en el seu cas, el material docent pels cursos esmentats en l’apartat a) d’aquest article.
 3. Qualificar les proves, controls o exàmens per l‘obtenció del títols d’àrbitre sota la seva competència.
 4. Realitzar un mínim d’una convocatòria anual.

Article 9è.- COMPETÈNCIES RELATIVES A L’IMPOSICIÓ DE SANCIONS

La competència sancionadora dels membres del col·lectiu arbitral està actualment, i de forma exclusiva, en mans del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva i del Comitè d’Apel·lació de la FCE.

No obstant això, en cas de vulneració flagrant de la reglamentació establerta, amb greus conseqüències sobre una competició o resultat, que comportin un greu perjudici pel normal desenvolupament d’una prova esportiva, imputable directament a un àrbitre català en l’exercici de la seva tasca, el Delegat del Comitè d’Àrbitres, previ informe de la Comissió Delegada, tramitarà el més aviat possible la corresponent informació a la FCE. per la incoació de l’expedient reglamentari i estarà autoritzat per inhabilitar, de forma cautelar, per l’exercici de la seva activitat com a àrbitre, fins a la resolució definitiva de l’expedient obert.

 

TÍTOL TERCER.-   ÒRGANS DE GOVERN DE LA COMISSIÓ DELEGADA DEL COMITÈ D'ÀRBITRES

Article 10è.- DEL DELEGAT.

Tal i com estableix l’article segon del present Reglament, el Delegat de la Comissió Delegada serà membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Escacs

En cas d’absència, el Vicedelegat el representarà en tot moment i davant de qualsevol tipus d’instància o autoritat. En cas d’absència del Vicedelegat, el Delegat designarà el seu substitut.

Article 11è.- COMPETÈNCIES DEL DELEGAT.

Seran competències del Delegat o Delegada les següents:

 1. Representar el Comitè d’Àrbitres de la FCE davant de totes les instàncies.
 2. Encarregar-se de dirigir i coordinar totes les activitats, d’acord amb les disposicions del present reglament.
 3. Convocar i presidir les reunions de la Comissió Delegada i fer seguiment dels acords presos.
 4. Promoure davant la Junta Directiva de la FCE i els òrgans jurisdiccionals federatius i el Tribunal Català de l’Esport les reclamacions escaients en la mesura que tingui coneixement, en l’exercici del seu càrrec, d’incompliments, infraccions i vulneracions de la reglamentació, tant si han estat comeses per algun membre del col·lectiu arbitral, com per qualsevol altra persona o entitat.
 5. Imposar la inhabilitació cautelar prevista en l’article 9è paràgraf segon d’aquest Reglament quan es produeixin les circumstàncies allí exposades.
 6. Complir i fer complir els acords de la Comissió Delegada.

Article 12è.- RÈGIM DE REUNIONS.

Es reunirà, com a mínim, tres cops a l’any, i es convocarà a instància del Delegat o a proposta de, al menys, la meitat dels seus membres.

Una de les reunions tindrà lloc abans del mes d’octubre de cada any per tal d’aprovar la Memòria Anual d’Activitats i elaborar el Pressupost de l’any següent. Un cop aprovats, la Memòria i el Pressupost es presentaran a la Junta Directiva de la FCE perquè en faci la tramitació escaient.

 

TÍTOL QUART.- ÀRBITRES FEDERATS I DIFERENTS TITULACIONS.

Article 13è.- DELS ÀRBITRES FEDERATS

 1. Són àrbitres federats tots els àrbitres amb el títol d’àrbitre de suport o superior o en pràctiques, en possessió de la corresponent llicència federativa tramitada davant de la FCE i al corrent del pagament de les quotes establertes.
 2. La manca de la renovació anual de la llicencia donarà lloc a la pèrdua de la condició d’àrbitre federat.
 3. Per tenir dret a ser designat per arbitrar Campionats de Catalunya o altres proves del Calendari Oficial de la Federació Catalana d’Escacs, cal tenir la consideració d’àrbitre federat d’acord amb el que estableixen els paràgrafs a) i b) del present article.

Article 14è.- DRETS DELS ÀRBITRES FEDERATS.

Tots els àrbitres federats, pel sols fet de ser-ho, a menys que estiguin sancionats disciplinàriament, tenen els següents drets:

 1. A obtenir, i renovar cada any, la seva llicència d’àrbitre.
 2. A presentar-se a les convocatòries per arbitrar en les competicions que s’estableixi.
 3. A poder ser designat per la Comissió Delegada com a àrbitre principal, adjunt o auxiliar, en les competicions organitzades per la FCE, sense perjudici del que, especialment, puguin establir les normes de cada convocatòria.
 4. A poder ser nomenat pels organitzadors de competicions homologades com a àrbitre principal, adjunt o auxiliar d’aquestes competicions.
 5. A assistir als cursos, seminaris i qualsevol altra activitat organitzada pel Comitè d’Àrbitres de la FCE, sempre i quan acompleixi els requisits establerts en la convocatòria.
 6. A les percepcions de les compensacions pels serveis prestats.
 7. En cas de resultar designat per arbitrar qualsevol competició organitzada per la FCE, no podrà ser recusat pels interessats ni pels participants en aquesta competició sempre i quan compleixi els requisits de l’article 16è.Punt 6.
 8. A formar part del col·lectiu arbitral català, i en el seu mèrit a gaudir dels drets a ser elector i elegible en les eleccions per ser proposat al President de la FCE com a Delegat del Comitè d’Àrbitres, de la forma que estableixen els Estatuts de la FCE i el present reglament.
 9. A la tramitació, essent l’interessat Àrbitre Català, i prèvia aprovació per la Comissió Delegada de l’expedient de sol·licitud del títol d’Àrbitre Nacional a la FEDA.
 10. A ser defensat per la Comissió Delegada davant un possible litigi amb l’organitzador o el director d'un torneig.
 11. Els Àrbitres Catalans en pràctiques i els Àrbitres de Suport únicament podran actuar com a àrbitres auxiliars. També podran ser electors, però no elegibles.

Article 15è.- OBLIGACIONS DELS ÀRBITRES FEDERATS.

 1. Conèixer, complir, i en el seu cas, fer complir, la normativa legal establerta. Específicament, les lleis esportives, els Estatuts i els Reglaments de la FCE, FEDA i FIDE.
 2. Seguir les directrius tècniques i organitzatives elaborades per la Comissió Delegada.
 3. Sotmetre’s al règim disciplinari de la FCE.
 4. Si esdevé designat per arbitrar una competició, no és podrà abstenir d’arbitrar-la, llevat dels casos de força major, que seran avaluats per la Comissió Delegada.
 5. Elaborar els informes dels torneigs i de les proves que arbitri, en la forma i en els terminis establerts.
 6. El simple fet de formar part del col·lectiu d’àrbitres catalans federats implica la total acceptació i submissió al present Reglament en la seva integritat.
 7. Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, amb la Comissió Delegada.

Article 16è.- DELS ÀRBITRES FEDERATS DESIGNATS PER ARBITRAR.

 1. Els àrbitres federats, designats per la Comissió Delegada o per la mateixa FCE, tenen l’obligació de presentar a la FCE un informe complet i correcte de les proves arbitrades en la forma i en el temps establert per la mateixa.
 2. Si han de percebre compensacions pel seu arbitratge, no els seran abonades fins haver acreditat l’estar al corrent de les seves obligacions, ni tampoc abans que la Comissió Delegada consideri com a aprovat l’informe presentat.
 3. La designació dels àrbitres per cada competició correspondrà a la Comissió Delegada, amb el vist-i-plau del Delegat Federatiu, que l’efectuarà mitjançant convocatòria pública, adreçada a tots els àrbitres federats, exposant-ne els requisits que es consideri oportuns i, que com a mínim i en aquest ordre, seran els següents:

c1).- Es garantirà la igualtat d’oportunitats.

c2).- Es valoraran els mèrits per currículum.

c3).- Es tindrà en compte la rotació de tots els àrbitres federats, si més no, entre aquells que hagin acudit a la convocatòria.

c4).- Es tindrà en compte la categoria arbitral adient al torneig.

c5).- Es tindrà en compte la proximitat geogràfica.

d. La convocatòria haurà de contenir, com a mínim, les següents dades:

d1).- S’indicaran les places convocades: nombre d’àrbitres principals, nombre d’àrbitres adjunts, i si s’escau, nombre d’àrbitres auxiliars i d’àrbitres en pràctiques.

d2).- Les dates en que tindrà lloc l’esdeveniment esportiu.

d3).- Les compensacions a percebre per cadascun dels àrbitres en les categories convocades.

d4).- Si les despeses de desplaçament i estada són, o no, a càrrec de l’àrbitre, i en cas que no ho siguin, les condicions del desplaçament i de l’estada.

d5).- Lloc de realització, si és conegut en el moment de publicació de la convocatòria.

d6).- Informes a realitzar.

e. Els àrbitres designats, en proves oficials de la FCE, tindran la obligació de personar-se a la seu de la prova o amb el temps suficient depenent del tipus de prova a arbitrar. L’àrbitre principal de la prova decidirà quin és el temps necessari. Així mateix, hauran d’assistir a les reunions preparatives que convoquin el delegat federatiu, el director del torneig o l’àrbitre principal.

f. Resultarà incompatible l’arbitratge d’una prova o activitat organitzada per la FCE, d’àmbit nacional català, per a l’àrbitre federat que es trobi en alguna de les següents situacions:

f1).- Ser jugador de la competició.

f2).- Ser familiar d’algun, o alguns, dels jugadors participants. En cas de comptar amb un equip arbitral, es permetrà l’arbitratge si bé l’àrbitre haurà d’intentar no participar directament en les decisions arbitrals sempre i quan sigui possible.

f3).- Ser entrenador d’algun o alguns dels jugadors participants. En cas de comptar amb un equip arbitral, es permetrà l’arbitratge si bé l’àrbitre haurà d’intentar no participar directament en les decisions arbitrals sempre i quan sigui possible.

f4).- Tenir qualsevol altra incompatibilitat fruit dels Reglaments de la FCE i/o de la Federació Espanyola (FEDA) i/o la Federació Internacional (FIDE).

 

TÍTOL CINQUÈ .- OBTENCIÓ DEL TÍTOL D’ÀRBITRE

Article 17è.- TITULACIONS

Les titulacions d’àrbitre d’àmbit autonòmic català i, per tant, competència de la FCE i del Comitè d’Àrbitres, són:

 • Àrbitre de Suport.
 • Àrbitre Català.

Article 18è.- ATORGAMENT DE TÍTOLS D’ÀRBITRES

 1. Els títols d’Àrbitre Català i d’Àrbitre de Suport seran atorgats pel President/a de la FCE a proposta del Delegat del Comitè d’Àrbitres, en un termini màxim de quinze (15) dies des de la data de recepció de la proposta.
 2. El delegat del Comitè d’Àrbitres proposarà al President/a de la FCE tots els candidats que hagin superat el conjunt de les proves adreçades a l'obtenció dels títols, establertes reglamentàriament. Això succeirà, com a màxim, dins dels trenta (30) dies següents des de la proposta del candidat.
 3. Un cop atorgat el títol d’Àrbitre de Suport o d’Àrbitre Català, el seu posseïdor ostentarà la condició d’àrbitre amb tots els drets que li corresponen.

Article 19è.- REQUISITS PREVIS

Per poder ser candidat per l’obtenció del Títol d’Àrbitre, serà necessari que:

 1. L’aspirant tingui el veïnatge civil català.
 2. Tingui els setze anys complerts, amb el benentès que no podrà actuar com a àrbitre principal ni substituir-lo sense ser major d’edat.

Article 20è.- OBTENCIÓ DEL TÍTOL D’ÀRBITRE DE SUPORT

Per obtenir el Títol d’Àrbitre de Suport seran obligatoris tots els requisits següents:

 1. Acreditar la participació i aprofitament d’un (1) curs de formació oficial segons el que preveu l’article 22è.
 2. Superar amb la qualificació d’APTE l’examen que a tal efecte realitzi el Comitè d'Àrbitres de la FCE.
 3. Disposar dels tres (3) informes necessaris conforme al que disposa l’article 24è.

El candidat ha de presentar la sol·licitud amb el formulari corresponent.

Article 21è.- OBTENCIÓ DEL TÍTOL D’ÀRBITRE CATALÀ.

Per  obtenir  el Títol d’Àrbitre Català  seran requisits obligatoris tots els següents:

 1. Acreditar la participació i aprofitament d’un (1) curs de formació oficial segons el que preveu l’article 22è.
 2. Superar amb la qualificació de APTE l’examen que a tal efecte realitzi la Comissió Delegada d’Àrbitres de la FCE.
 3. Disposar dels quatre (4) informes necessaris conforme al que disposa l’article 24è.

El candidat ha de presentar la sol·licitud amb el formulari corresponent.

Article 22è.- CURS DE PREPARACIÓ DE L’EXAMEN DE CONEIXEMENT TEÒRIC

 

 1. Els cursos de preparació teòrica seran organitzats per la Comissió Delegada de la FCE, ja sigui per decisió pròpia o a proposta d’un dels òrgans de govern de la FCE.
 2. Seran impartits per àrbitres designats per la Comissió Delegada amb titulació mínima d’Àrbitre Català i suficient experiència pràctica. El temari, el calendari i el desenvolupament serà supervisat pel CA o un delegat nomenat per aquesta Comissió.
 3. Anualment es convocarà, amb una antelació mínima de dos (2) mesos, un curs de preparació de l'examen de coneixement teòric d’Àrbitre de Suport mitjançant La convocatòria haurà d’indicar les següents dades: dates i lloc de celebració del curs, temari concret, i condicions per a l’obtenció del certificat d’aprofitament.
 4. Anualment es convocarà, amb una antelació mínima de dos (2) mesos, un curs de preparació de l’examen de coneixement teòric d’Àrbitre Català mitjançant circular. La convocatòria haurà d’indicar les següents dades: dates i lloc de celebració del curs, temari concret, i condicions per a l’obtenció del certificat d’aprofitament.
 5. Aquests cursos tenen com objectiu la formació de personal qualificat per a la pràctica de l’arbitratge. El curs preparatori per a l’obtenció del títol d’Àrbitre de Suport haurà de tenir el mínim d’hores adient per cobrir el temari especificat.
  El curs preparatori per a l’obtenció del títol d’Àrbitre Català haurà de tenir el mínim d’hores adient per cobrir el temari especificat. S’autoritza la celebració conjunta dels dos cursos. En aquest cas haurà d’existir un bloc comú i un segon bloc per a l’obtenció del títol d’Àrbitre Català.
 6. El temari dels cursos, així com les possibles modificacions d’aquest, seran definits per la Comissió Delegada d’Àrbitre publicats mitjançant la circular de convocatòria. No obstant, hauran de cobrir obligatòriament els temes definits a les convocatòries d’examen descrites a l’article 22è.
 7. En ambdós casos els ponents emetran un informe a la Comissió Delegada d’Àrbitres com a màxim deu (10) dies després de la realització de l’última classe amb les recomanacions d’expedició del certificat d’aprofitament per aquells alumnes que hagin complert els requisits de la convocatòria. Un requisit obligatori per a l’obtenció del certificat és la presència a, com a mínim, el 80% de les hores decurs.

Article 23è. – EXAMEN DE CONEIXEMENT TEÒRIC

 1. Com a mínim una vegada a l’any, prèvia realització del curs de preparació adient, la FCE., a proposta del C.d’A., convocarà un examen per l’obtenció del títol d’Àrbitre de suport i un altre per l’obtenció del títol d’Àrbitre Català.
 2. S’autoritza la celebració conjunta de les dues proves. En aquest cas hauran d’estar clarament definides les parts corresponents que donen accés a cadascuna de les titulacions. Un aspirant només podrà presentar-se a l’examen de coneixement teòric d’una de les titulacions de forma simultània.
 3. El temari de l’examen d’Àrbitre de suport haurà de contenir, com a mínim els següents ítems:
 • Lleis dels Escacs.
 • Reglament del CTA de la FCE.
 • Utilització i configuració de rellotges analògics i digitals.
 • Coneixements bàsic del Reglament General de Competicions de la FCE.
 • Coneixements bàsic de la utilització de programes d’aparellament aprovats per la FIDE.

d. El temari de l’examen d’Àrbitre Català haurà de contenir, com a mínim els següents ítems, a més dels descrits a l’article B.3:

 • Reglament dels tornejos més importants de Catalunya.
 • Normativa de valoració (ELO i títols catalans).
 • Titulacions i normes d’àrbitre.
 • Feina i competències de l’àrbitre.
 • Confecció de bases de tornejos.
 • Coneixement dels sistemes d’aparellament recomanats per la FIDE.
 • Sistemes de desempat de la FIDE i la FCE.
 • Informes de les diferents federacions.

e. Preparació de l’exercici.

e1).- La FCE, a traves de la Comissió Delegada d’Àrbitres, serà la responsable de la preparació dels exercicis.

e2).- L’examen anirà en un sobre tancat, que serà obert a l’hora establerta, pel delegat supervisor de l’examen i en presència dels examinats.

e3).- Es prepararà una segona prova, que serà utilitzada en cas d’obertura indeguda de l’exercici principal, incompliment manifest de l’hora de començament o en aquelles circumstàncies en les quals el delegat supervisor consideri que es pot donar lloc a irregularitats o impugnacions de l’exercici.

f. Garanties de l’exercici.

f1).- El delegat  supervisor emetrà un informe sobre el desenvolupament d’aquesta.

f2).- La Comissió Delegada designarà un comitè d’almenys dos àrbitres de com a mínim titulació d’àrbitre català com a correctors i que valoraran els exercicis amb la qualificació d’apte o no apte. En cas de discrepància, la Comissió Delegada realitzarà la qualificació de la prova.

f3).- La prova es realitzarà pel sistema de pliques. Les pliques s’obriran a la seu de la FCE, en data i hora prèviament anunciades, després de la publicació de les qualificacions de cada clau numèrica. El delegat de la prova guardarà tots els exercicis en un altre sobre, que serà igualment tancat i signat.

f4).- Si algun candidat resultés NO APTE, caldrà comunicar-li de forma fefaent aquest extrem i amb motivació, per escrit, de les causes de la denegació. L’afectat tindrà dret als recursos legalment establerts per impugnar aquesta decisió. Sense perjudici dels altres recursos que pugui interposar, podrà recórrer davant del Delegat del CA de la FCE, en el termini de vint (20) dies hàbils a comptar des de la data en què hagi rebut la notificació de la denegació.

Article 24è. – ACREDITACIÓ D’EXPERIÈNCIA PRÀCTICA.

 1. Només s’admetran informes de pràctiques si el torneig compta amb almenys 25 jugadors i 5 rondes, excepte si es tracta d’una prova oficial de la FCE.
 2. Per a la validesa d’un informe, serà imprescindible la certificació de la permanència física en el torneig, tant de l’àrbitre principal com del candidat, durant totes les rondes.
 3. El redactor de l’informe l’enviarà a la FCE., a l’atenció de la Comissió Delegada, en un document adjunt a l’informe del torneig.
 4. Per a l’obtenció del títol d’Àrbitre de Suport es requereixen 3 informes favorables de l’Àrbitre Principal (essent l’interessat àrbitre auxiliar del mateix torneig).
 5. Els informes per a un determinat títol només seran acceptats en cas que l’Àrbitre Principal estigui en possessió del mateix títol o d'una titulació arbitral superior.

 

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA.- El Reglament del CA de la FCE serà sotmès a la Junta Directiva i després a l’Assemblea de Clubs de la Federació Catalana d’Escacs, a qui li competeix aprovar-lo definitivament. El mateix òrgan caldrà que aprovi els canvis i les modificacions posteriors que es vulguin practicar a aquest reglament.

SEGONA.- El present Reglament entrarà en vigor l’endemà que s’hagi aprovat per l’Assemblea de Clubs de la Federació Catalana d’Escacs i des d’aquell moment passarà a formar part de la Reglamentació de la Federació Catalana d’Escacs.

TERCERA.- Amb l’aprovació d’aquest Reglament queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que hi estiguin en contradicció.