RESOLUCIÓ DEL COMITÈ D’APEL.LACIÓ DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS, AL RECURS DEL CLUBS COLON SABADELL  contra la resolució del Comitè de Competició 20/2020

ANTECEDENTS I AL.LEGACIONS DEL RECURRENT

Vist, la resolució del Comitè de Competició 20/2020.

Vist, les al·legacions del Club d’Escacs Societat Coral Colon de Sabadell.

FONAMENTS DE DRET

Reglament de Disciplina Esportiva

Article 30. Telèfons mòbils a la Lliga Catalana.

1.- Quan a un jugador li soni el telèfon mòbil durant la Lliga Catalana, s’anotarà a l’acta del matx, i es continuarà la partida.

2.- Posteriorment al partit s’informarà al Comitè de Competició de la FCE.

3.- A la primera vegada que el Comitè de Competició de la FCE, rebi un comunicat a un acta,  farà un avís al jugador al qual ha sonat el mòbil.

4.- Si en una segona acta, d'un altre partit, s’informa que li ha tornat a sonar el mòbil al mateix jugador, el Comitè de Competició de la FCE el podrà sancionar amb inhabilitació per una o més rondes.

5.- Si a un jugador li sona el mòbil i a més contesta la trucada, s’anotarà a l’acta, continuarà la partida i el Comitè de Competició decidirà la sanció, que podria comportar la pèrdua de la partida.

.

Article 62.

Les incidències hauran de ser reflectides a l’acta o informe per part dels delegats, en cas que no hagi àrbitre. El termini per realitzar una reclamació al Comitè de Competició o realitzar al•legacions o annexes a l’acta serà de 48 hores posteriors al moment en què es generi d’incidència, o el motiu de la reclamació. El Comitè de Competició decidirà si una reclamació posterior a aquest termini de 48 hores podrà ser admesa a tràmit per la impossibilitat de poder realitzar la reclamació dintre del termini.

CONSIDERACIONS A LES RECLAMACIONS DEL DEMANDANT

Aquest Comitè d’Apel·lació considera que tot i les versions contradictòries dels dos clubs pel que fa a: si el mòbil que va sonar durant el partit estava en to de vibració, o si va contestar dintre o fora de la sala, o si el motiu de contestar el mòbil era per un assumpte greu, la normativa atorga al Comitè de Competició la facultat de decidir sobre el resultat de la partida i la sanció a aplicar. La normativa no obliga a donar el partit per perdut, només diu “que podria comportar la pèrdua del partit”. La pèrdua del partit seria la sanció màxima a aplicar, però la gradació de la sanció la decideix el Comitè de Competició.

El criteri, en aquest, i en d’altres casos per part del Comitè de Competició ha estat fer un advertiment i donar prioritat al resultat esportiu per sobre de la sanció de la pèrdua del partit. En aquest sentit el Comitè d’Apel·lació considera que no s’ha vulnerat la reglamentació i la resolució del Comitè de Competició s’ajusta a la normativa vigent.

Pel que fa a la falta de notificació i audiència, aquest Comitè d’Apel·lació no considera que el Comitè de Competició hagi infringit aquests drets dels clubs. Segons ens indica l’aparell administratiu de la Federació, la resolució va ser publicada, en temps i forma, al web de la Federació i notificada al correu electrònic del club, seguint el procediment habitual. D’altra banda, els clubs tenen 48 hores per fer annexes a l’acta del partit tal com indica l’Art. 62 del Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació.

RESOLUCIÓ

En virtut dels Antecedents de Fet, de les consideracions i dels Fonaments de Dret, el Comitè d’Apel·lació de la FCE:

RESOL: Pels motius exposats, DESESTIMAR el recurs interposat pel Club d’Escacs Societat Coral Colon de Sabadell contra l’acord del Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs 20/2020.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 18 de desembre de 2020

El Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs