RESOLUCIÓ AL RECURS DE L.A. contra la resolució del Comitè de Competició 23/2020

ANTECEDENTS I AL.LEGACIONS DEL RECURRENT

Vist, la resolució del Comitè de Competició 23/2020.

Vist, les al·legacions de L.A. que va ser advertit en base a l’art. 2 del Reglament de Disciplina esportiva de la Federació referent a les infraccions lleus dels jugadors.

FONAMENTS DE DRET

Reglament de Disciplina Esportiva de la FCE

2.- Són infraccions Lleus: Les manifestacions públiques en què s'atempti contra l'ètica esportiva o contra la concòrdia entre els clubs o les persones vinculades a la Federació, incloses les fetes a través d'un mitjà de comunicació o xarxa social,  quan a criteri de l’òrgan disciplinari no revesteixin una especial gravetat.

CONSIDERACIONS A LES RECLAMACIONS DEL DEMANDANT

Aquest Comitè d’Apel·lació no aprecia que el jugador advertit pel Comitè de Competició hagi vulnerat l’art. 2 (Infraccions lleus del Reglament de Disciplina Esportiva de la FCE). El recorrent va denunciar un fet per les xarxes socials, que considerava injust, però sense donar noms i aquest fet entraria dintre del dret a la llibertat d’expressió.

RESOLUCIÓ

En virtut dels Antecedents de Fet i dels Fonaments de Dret, el Comitè d’Apel·lació de la FCE:

RESOL: Pels motius exposats, ESTIMAR el recurs interposat per L.A. contra l’acord del Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs de data de 29 de setembre de 2020, que es deixa sense efecte.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 2 de novembre de 2020

El Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs