REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la denúncia del jugador I.M. per insults a les xarxes socials de M.A.

FONAMENTS DE DRET

Article 10. Exercici de la Potestat Jurisdiccional Esportiva en l’Àmbit Disciplinari.

L'exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l’àmbit disciplinari correspon:

  1. Al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCE i, en segona instància, al Comitè d’Apel·lació de la FCE, pel que fa a totes les persones que integren l’estructura orgànica federativa, als clubs esportius i llurs directius, esportistes, tècnics, jutges, àrbitres, delegats i, en general, pel que fa a totes les persones i entitats federades que desenvolupen l’esport dels Escacs i de les seves disciplines.

CONSIDERACIONS

La potestat jurisdiccional del Comitè de Competició està restringida a entitats o persones físiques federades. La persona denunciada  actualment no disposa de llicència federativa i per tant no pot ser objecte d’enjudiciament per part d’aquest Comitè de Competició.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda:

No admetre a tràmit la denúncia efectuada per I.M. a una persona no federada, per estar fora de les competències d’aquest Comitè.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 29 de setembre de 2020