REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia presentada per V.D.L.C. contra J.M.B i M.N.P. relacionades amb les designacions arbitrals durant l’any 2019.

VIST, la resolució del Tribunal Català de l’Esport en relació a les fiances.

VIST, les al·legacions de J.M.B i M.N.P.

ANTECEDENTS

El 12/10/2019, l’àrbitre V.D.L.C. va presentar una denuncia al Comitè de Competició de la FCE, per incompliment de les reglamentacions, abús de poder i usurpació de funciones de J.M.B i M.N.P.

El Comitè de Competició va reclamar el pago d’una fiança que va ser recorreguda pel demandant fins arribar al Tribunal Català de l’Esport que va estimar la seva petició.

El 18/02/2020 el reclamant va demanar un certificat de “silenci positiu administratiu” per no haver dictaminat en termini, segons la llei de Procediment Administratiu Comú.

El 25/02/2020 es va iniciar l’expedient amb el nomenament d’instructor i secretari.

La situació sanitària amb la declaració de l’Estat d’Alarma va paralitzar el procediment durant aquest període.

FONAMENTS DE DRET

REGLAMENT DEL COMITÈ D’ÀRBITRES

TÍTOL PRIMER.- DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r.- El Comitè d'Àrbitres és un òrgan col·laborador que depèn de la Junta Directiva de la FCE, que agrupa tots els membres del col·lectiu arbitral.

Art- 3 FUNCIONS DEL COMITÈ D’ARBITRES

A més de les funcions que indiquen els Estatuts de la FCE i que estan recollides en l’article tercer del present Reglament, la Comissió Delegada tindrà les competències següents:

h).- Designar els àrbitres en les competicions oficials de l’àmbit nacional de Catalunya sota aprovació del Director del Torneig.

Article 14è.- DRETS DELS ÀRBITRES FEDERATS.

f).- A les percepcions de les compensacions pels serveis prestats.

ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Article 174.- Les i els directius de la Federació Catalana d’Escacs estan obligats a:


f) Rebutjar tot tipus de contraprestació econòmica o d’altra tipus no prevista en aquests estatuts.

Article 170.- Són drets dels i de les àrbitres:

b) Percebre dels clubs als quals arbitri les compensacions econòmiques aprovades per a cada temporada.

RESOLUCIÓ

En relació a les peticions del reclamant:

  1. Aquest Comitè no creu que s’hagin vulnerat els drets d’arbitratge del reclamant, ja que habitualment ha estat designat com àrbitre de proves oficials de la Federació. Durant l’any 2018 va ser un dels àrbitres catalans que més proves oficials va arbitrar: Campionat de Parelles Mixtes, Campionat de Catalunya d’Edats, Memorial David Garcia Ilundain, i en el 2019 va tornar a ser designat i va arbitar, en l’Obert Memorial David Garcia Ilundain. Totes les temporades en què ha licitat ha estat designat en una o una altra prova. La reglamentació, en tot cas, no garanteix que cap àrbitre sigui designat un nombre determinat de proves.
  2. La normativa arbitral determina que el Director del Torneig és el que decideix en última instància sobre els arbitratges dels Campionats organitzats per la Federació (diu la normativa “sota la seva aprovació”, referint-se al Director del Torneig, punt h art.1) Ha de quedar clar que ell Comitè Català d’Àrbitres és un òrgan col·laborador de la Federació i no té poder decisori.
  3. Pel que fa a les autodesignacions del Delegat federatiu M.N, segons la versió federativa, no es va produir cap autodesignació, ja que quan M.N.P. licitava una prova, no era ell qui designava, ni intervenia de cap manera en la designació els àrbitres, sinó que era la pròpia Junta Directiva de la Federació qui decidia sobre els arbitratges. Cal tenir en compte que, durant aquest període transitori, no existia una Comissió Delegada d’Àrbitres, sinó una persona designada per la Junta Directiva per encarregar-se provisionalment del tema arbitral, mentre no hi haguessin noves eleccions d’aquest Comitè d’Àrbitres.
  4. S’ha de destacar que el denunciat M.N.P. va accedir al càrrec de Delegat Arbitral de manera provisional, a petició de la Junta Directiva de la Federació, atesa la dimissió del Delegat Arbitral que havia estat escollit anteriorment pels mateixos àrbitres. I una de les condicions del seu interinatge va ser que podria licitar i arbitrar proves oficials de la Federació i que no exerciria com a membre de la Junta Directiva de la FCE.
  5. Quant al Director Tècnic de la Federació J.M.B., no s’observa que hagi incorregut en cap falta, ni abús de poder, ha actuat en tot moment d’acord amb la normativa vigent. El reclamant no aporta cap prova que demostri que hagi comés falta sancionable.
  6. També cal dir que la reglamentació a que fa referencia el demandant, de la Federació Espanyola d’Escacs, no és d’aplicació en Catalunya. I a diferencia de la reglamentació estatal, un delegat del Comitè d’Àrbitres pot arbitrar proves oficials. De fet, el mateix denunciant admet que els anteriors Delegats Arbitrals havien arbitrat proves oficials, “quan no hi havien altres candidats a fer-ho” i en aquest cas sembla que accepta que no hi havia incompatibilitat.
  7. La petició de "certificació de silenci administratiu produït", no pot trobar suport jurídic, al no ser un "reconeixement d'una situació jurídica individualitzada", si no una denúncia, que, com a tal ha de ser tractada, mitjançant l'obertura d'un expedient disciplinari que doni lloc a un procés contradictori en la qual les parts operant el dret a la presumpció d'innocència puguin exercitar el dret constitucional de la seva defensa.
  8. Quant a la recusació del gerent de la Federació, A.L., cal dir al reclamant que els empleats de la Federació no poden ser recusats, només fan d’intermediaris, sense cap poder de decisió.

Per tots aquests motius el Comitè de Competició de la FCE:

Desestima les peticions de sancions a les persones acusades pel reclamant, ja que no està demostrat que els acusats hagin incorregut en cap falta sancionable, ni tampoc existeix cap sanció tipificada en relació a les acusacions realitzades pel demandant.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 30 de setembre de 2020