COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit Jake D – Espiga de les Corts E de la setena ronda de la Lliga Catalana 2020, de Tercera Categoria, on per tercera vegada, un jugador alineat del Jake no es presenta a jugar.

FONAMENTS DE DRET

Reglament de Competició i Disciplina Esportiva de la FCE

Article 33. Incompareixences, renúncies, retirades i eliminats.

Apartat 1er.- Incompareixences.

B) Incompareixences en competicions per equips.

6.- Un equip només podrà tenir incompareixences en la seva alineació en dues rondes, durant tota la competició de la Lliga, incloses les fases final i eliminatòries. L’equip que tingui una incompareixença en una tercera jornada, perdrà el matx per alineació indeguda.

CONSIDERACIONS

La normativa indica que un equip no pot tenir una tercera incompareixença d’un jugador alineat, si ja s’han produït incompareixences en el mateix equip en dues rondes anteriors. La sanció és la pèrdua del matx.

PART DISPOSITIVA

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

  1. Donar per perdut el punt global del matx a l’equip del Jaque D per alineació indeguda.
  2. Comptabilitzar per elo les partides amb el seu resultat real.
  3. El resultat final del partit passa a ser Jaque D 0- Espiga de les Corts 4

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Barcelona, 09 de març de 2020

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs