REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer de Sant Adrià, 20 de Barcelona,  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la relació d’incompareixences, equips retirats i sancions econòmiques per incomplir la normativa de la Lliga Catalana d’Escacs 2020 durant les 7 primeres rondes.  

Clubs Sancionats: Mataró (Retirada equip D), Sant Cugat (retirada equip D), Gerunda (resultat de Divisió d’Honor fora de termini), Cerdanyola del Vallès (partides enviades fora de termini), Coral Colon de Sabadell (partides enviades fora de termini) Sant Gregori (incompareixença equip B), Andorra (incompareixença equip D), Sabadell (retirada equip E), Santa Eugenia (retirada equip E), Sant Adrià (resultats fora de termini), Paretana (retirada equip Sub12), Barcelona (incompareixença equip E).

 

ATÈS, l’art. 11.7 del Reglament de la Lliga Catalana que diu:

11.7 Seran multats els equips retirats o eliminats i els que no es presentin a una ronda de la Lliga Catalana d’Escacs amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció...

Article 26. Sancions Específiques.

b)         RELACIÓ DE SANCIONS:

b.1)      PER A LA NOTIFICACIÓ D'ACTES FORA DE TERMINI (a totes les categories, fins les 24:00 de la nit del dia que es jugui el partit): Sanció de 25€, si la notificació es fa fora de termini, però dintre del següent dia a la celebració del partit. A la sanció s’afegiran 20€ per cada dia que passi sense donar el resultat. El responsable serà l’equip local.

b.2)      PEL RETARD EN LA PRESENTACIÓ DE PARTIDES EN FORMAT ELECTRÒNIC (PGN o similar compatible amb el programa chess-base): El termini de presentació de partides serà de 5 dies naturals des de la finalització del partit. La sanció serà de 20€ multiplicat pels dies de retard en presentar les partides a la Federació. Les 10 partides s’hauran de presentar en un sol arxiu.

RESOLUCIÓ

Per la present resolució s’acorda:

Imposar les següents sancions econòmiques: Mataró 74€, Sant Cugat 74€, Gerunda 25€, Cerdanyola Vallès 100€, Coral Colon de Sabadell (partides) 100€, Sant Gregori 74€, Andorra 74€, Sabadell (retirada equips de primera) 100€, Santa Eugenia 74€, Sant Adria 25€, Paretana 74€, Barcelona 74€.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 03 de març de 2020