COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Inici del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, el dia 19/05/2015, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia presentada per V.D.L.C. contra J.M.B i M.N.P. per la designacions arbitrals durant l’any 2019.

S’acorda:

Primer: L’obertura d’un expedient informatiu.

Segon: Nomenar com a instructor del present expedient el Sr. Luis Delgado Camara i com a secretari el Sr. Jaume Bosch Romay .

Tercer: Demanar que en el termini de 15 dies hàbils les parts implicades efectuï per escrit al·legacions, confirmin les al·legacions ja efectuades o aporti les proves que consideri oportunes a la Federació Catalana d’Escacs en relació als fets imputats.

.

Barcelona, 25 de febrer de 2020

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.