COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Resolució del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit entre el Reus Deportiu B i el Cambrils B de Primera Categoria de Tarragona, ronda 1, on el jugador A.T del Reus Deportiu va deixar d’apuntar la partida, malgrat que li van advertir els dos delegats.

VIST, les al·legacions del Club Escacs Reus Deportiu i del Cambrils.

ANTECEDENTS

El Cambrils va realitzar una reclamació a l’acta del partit Reus Deportiu B – Cambrils B, perquè un dels jugadors del Reus Deportiu va deixar d’apuntar. D’altra banda el Reus Deportiu no va enviar l’acta del partit amb les al·legacions escrites a l’acta física del matx.

FONAMENTS DE DRET

5.- Quan hi hagi qualsevol conflicte que impedeixi l'acabament de l'encontre, el delegat local enviarà al Comitè de Competició de la FCE amb CARÀCTER D'URGÈNCIA (primer dia feiner després de disputar la competició) l'acta de la sessió amb les incidències que puguin haver-hi, els sobres de les partides inacabades -quan no s’hagin pogut jugar sub conditione- totes les planelles originals i les al·legacions de les parts implicades.

Article 8: L'anotació dels moviments 8.1.1 En el transcurs de la partida cada jugador està obligat a anotar els seus propis moviments i les del seu adversari en la forma correcta, moviment rere moviment, de forma tan clara i llegible com sigui possible, en anotació algebraica (veure Apèndix C), en el full d'anotacions prescrit per a la competició.

 RELACIÓ DE SANCIONS:

b.1)      PER A LA NOTIFICACIÓ D'ACTES FORA DE TERMINI (a totes les categories, fins les 24:00 de la nit del dia que es jugui el partit): Sanció de 25€, si la notificació es fa fora de termini, però dintre del següent dia a la celebració del partit. A la sanció s’afegiran 20€ per cada dia que passi sense donar el resultat. El responsable serà l’equip local.

CONSIDERACIONS

Aquest Comitè considera que s’han produït dues irregularitats referent a aquest matx. D’una banda el jugador del Reus Deportiu que es va negar a apuntar de manera reiterada, va incomplir de manera reiterada les Lleis dels Escacs. D’altra banda el Reus Deportiu no va enviar l’acta del partit al Comitè de Competició, quan era la seva obligació atès que havia una partida pendent de resolució.

RESOLUCIÓ

Aquest Comitè acorda:

  1. Donar per perdut el punt al jugador que va deixar d’apuntar A.T,, ja que es va negar a complir les lleis dels escacs.
  2. Multa de 40€ per no notificar l’acta del matx que contenia una incidència.
  3. El resultat del partit serà Reus Deportiu B 2,5 –       Cambrils B 5,5 .

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 21 de febrer de 2020

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs