REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 11,30 hores del dia 15 de desembre de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la no presentació del jugador Ismael Molano Lafuente a la primera ronda dels següents torneigs: Torredembarra, Balaguer, Mataró, Sitges, Badalona, Sants i Alella durant l’estiu del 2010. 

VIST, que el jugador no ha volgut fer cap mena d’al·legació. 

ATES, el que diu el Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs:

 

Article 11

Són infraccions molt greus:

Punt 9.      L’alineació indeguda, la incompareixença no justificada o la retirada d’una prova, o d’una competició.

Article 16

2. Corresponen a les infraccions molt greus:

- La suspensió o la inhabilitació temporals per un període d’un a quatre anys o, si escau, per un període d’una a quatre temporades. 

- La multa de fins a 1.200 €. 

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda: 

Sancionar el jugador Ismael Molano Lafuente: 

a) A una multa de 250€.

b) Inhabilitació durant el període d’un any, que correspon a tota la temporada 2011.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 16 de desembre de 2010