REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12  hores del dia 16 de març de 2011 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  L’acta del partit del Campionat de Catalunya per Equips entre la Lira Vendrellenca B i el Tarragona C, ronda 4, de la Categoria Preferent de Tarragona on tres jugadors del Tarragona van arribar amb mitja hora de retard a l’inici del partit.

ATÈS, el que diu la Circular 49/2010 corresponent al Campionat de Catalunya per Equips:

HORARI I RITME DE JOC

A la Divisió d'Honor, el dia i hora de joc serà el dissabte a les 16,30 hores. A la resta de categories el dia de joc serà el diumenge i els encontres començaran a les 9,30 hores. El ritme de joc per totes les categories serà de 90 minuts per jugador amb increments de 30 segons per jugada efectuada. Perdrà la partida el jugador que es presenti amb més d'una hora de retard de l'hora oficial del començament de l'encontre.

Per la present resolució s’acorda:

 

  1. Inhabilitar els delegats d’ambdós equips (com a delegats) per dues rondes (la 8 i la 9) del Campionat de Catalunya per Equips, per desconeixement dels reglaments i circulars federatives.

  2. Que les partides perdudes per incompareixença no comptabilitzin a l’elo del jugadors que no se’ls va permetre disputar les seves partides (Ferran Martinez, Salvador Cucurull i R. Domingo Pavia).

 

El resultat final del matx, no queda modificat:

 

Lira Vendrellenca B 7,5- Tarragona C 2,5

  

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

 Barcelona, 16 de març de 2011

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12  hores del dia 16 de març de 2011 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  L’acta del partit entre el Calaf B i el Santpedor C de la Segona Categoria a la Territorial de Barcelona on el jugador Guillem Bosch Ortega va ser alineat tot i haver faltat en dues rondes del Campionat de Catalunya per Equips.


ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips.

7.10 (Extret de l'article 9.5 del Reglament del Reglament General de Competicions i modificat per acord d'assemblea de 14 de novembre de 2009) Dues incompareixences d’un mateix jugador en el Campionat de Catalunya per Equips, en una mateixa temporada suposarà la seva eliminació del campionat i no podrà tornar a ser alineat durant la resta del campionat. L’incompliment d’aquest article serà considerat com una alineació indeguda i l’equip perdrà el punt global del matx. A més de les sancions previstes a l’article 7.7, del Reglament de Campionat de Catalunya per Equips, en el cas de les tres Divisions Catalanes (Divisió d’Honor, Primera i Segona Divisió) una incompareixença no justificada per causa de força major suposarà l’eliminació de l’equip i el descens de categoria.

Per la present resolució s’acorda:

 

Donar per perdut el partit a l’equip B del C.E. Calaf per alineació indeguda del jugador Guillem Bosch Ortega, ja que havia faltat prèviament a dues rondes del Campionat de Catalunya per equips i, per tant, no podia ser alineat.

 

El resultat final del matx, per tant, serà:

 

Calaf B 0- Santpedor C 8

 

Els resultats per elo comptabilitzaran amb el resultat que es va produir realment a l’encontre. 

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 16 de març de 2011

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  el dia 23 de març de 2011 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de l’encontre de la ronda 7 del Campionat de Catalunya per Equips, a la Tercera Categoria de Barcelona entre el club Capellades i el Joviat, on l’equip visitant es queixa pel soroll produït per una banda de música.

 

VIST, les al·legacions efectuades del C.E. Capellades.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Aquest Comitè considera que el soroll produït fora de la sala de joc va ser aliè a la responsabilitat del C.E. Capellades, que no tenia coneixement de què aquest soroll es produiria en l’horari i intensitat en què es va produir.

 

Tot i que no s’aplica cap sanció en aquesta resolució, el Comitè de Competició vol fer una crida a tots els clubs de Catalunya perquè posin tots els mitjans al seu abast i facin un esforç per dignificar les condiciones dels locals de joc. En particular pel que fa a higiene, sorolls, llum, temperatura, qualitat del material i mobiliari utilitzat que siguin el millor possible.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 23 de març de 2011

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12  hores del dia 16 de març de 2011 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la denúncia de Vicenç Font Purroy en contra de Manuel Gómez Figueroa, per un escrit publicat en la web Ajedreznd, que considera injuriós contra la seva persona.

 

ATÈS, el que diu el Reglament de Disciplina Esportiva

Article 2

L’àmbit disciplinari s’estén a conèixer les infraccions de les regles del joc, la prova o la competició, específiques de la modalitat esportiva dels escacs, i les infraccions de la conducta esportiva tipificades amb caràcter general i específiques de la Federació Catalana d’Escacs.

Les infraccions es classifiquen de la manera següent:

a) Són infraccions de les regles del joc les accions o les omissions que durant el transcurs d’una partida, d’una prova o d’una competició de tipus federatiu vulneren les normes reglamentàries reguladores de la pràctica de l’esport d’escacs.

b) Són infraccions de la conducta esportiva les accions o les omissions contràries al que disposen les normes generals o específiques de disciplina i convivència esportives, siguin o no comeses durant el transcurs d’una partida, d’una prova o d’una competició de tipus federatiu.

Per la present resolució s’acorda:

 

No admetre a tràmit la denúncia de Vicenç Font Purroy, pels següents motius:

 

  1. Aquest comitè no és competent per dilucidar conflictes entre particulars, que no estiguin directament relacionats amb fets esportius, com és el cas que ens ocupa.

  2. Tampoc té competències aquest Comitè per intervenir en una web privada, tal com demana el reclamant.

  3. Les denúncies per injuries o les demandes contra webs privades no estan tipificades en els Reglaments d’aquesta Federació i han de ser dirigits als tribunals ordinaris de justícia.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 16 de març de 2011

 

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  el dia 23 de març de 2011 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de l’encontre de la ronda 8 del Campionat de Catalunya per Equips, a la Primera Categoria de Barcelona entre el club Sant Josep de Badalona i el Llavaneres, on diu que l’equip del Llavaneres que alineava un jugador amb cadira de rodes, es va negar a disputar el partit perquè el local del Sant Josep de Badalona no estava adaptat per persones amb mobilitat reduïda.

 

VIST, el comunicat, mitjançant e-mail a la Federació, del president del C.E. Sant Josep de Badalona  on deia que el local estava adaptat.

 

ATÈS, el que diu la circular 06/2011

LOCALS ADAPTATS PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Els clubs locals que hagin de rebre un equip amb un jugador amb problemes de mobilitat rebrà una comunicació de la Federació. En cas que el club no tingui el local adaptat haurà de buscar un local alternatiu adaptat, o bé disputar la ronda en el local de l’adversari. Si juga al local de l’adversari continuarà essent equip local i el seu primer tauler jugarà amb blanques.

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips, en el seu ANNEX 1, que diu

ANNEX 1 

JUGADORS AMB DISCAPACITAT FUNCIONAL

(Text de la proposta presentada i aprovada per unanimitat a la Assemblea general de clubs del dia 26 d'abril de 2003)

Amb la inscripció al Campionat de Catalunya per equips, es sol·licitarà als clubs la següent informació: 

1)  Nom dels jugadors/es afiliats al club que tinguin alguna discapacitat funcional que no els permeti l’accés als locals de joc no adaptats.

2)  Si el local habitual del club és adaptat o no (Adaptat vol dir que compleix el decret 135/95 de la Generalitat de Catalunya.)

3)  En cas negatiu, seria factible trobar un local proper adaptat i amb capacitat per acollir tot l’encontre de l’equip en què participi els jugadors/es indicats.

4)  En cas de disposar d’aquest local alternatiu, indicar l’adreça.

A)  Un cop un equip ha manifestat que té un o més jugadors amb discapacitat funcional, l’aparellament del campionat per equips, dins del grup que li correspongui, serà dirigit als locals de joc adaptats.

B)  En cas de què tot i les propostes anteriors no fos possible jugar el matx en un local adaptat, la Federació determinarà el local de joc,  tenint en compte la proximitat amb la seu de l’equip local.

C) L’accés als locals de joc no adaptats serà responsabilitat de l’equip local, el fet que no es pugui jugar una partida per manca d’accés. Això significaria la pèrdua de la partida o partides afectades.

Per la present resolució s’acorda:

 

Admetre la reclamació del C.E. Llavaneres  i donar per guanyat el partit per 8 a 0, pels següents motius: 

  1. El Club Sant Josep de Badalona va informar per escrit a la Federació de què el seu local de joc estava adaptat per persones amb mobilitat reduïda.

  2. El reglament i circulars federatives indiquen que si el local habitual de joc no està adaptat i l’equip visitant té una persona amb mobilitat reduïda és obligació de l’equip local buscar un local alternatiu que estigui adaptat.

  3. Totes les partides d’un matx  per Equips s’han disputar en un mateix local

  4. Que el C.E. Llavaneres estava en el seu dret a negar-se a disputar les partides sub-condicione en un local no adaptat.

 

Per tant, el resultat del matx queda de la següent manera:

 

Sant Josep B 0 – Llavaneres 8 

L’elo no comptarà per als jugadors del Sant Josep.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 23 de març de 2011

Més articles...