REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, del dia 30 de març de 2011 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de l’encontre de la ronda 8 del Campionat de Catalunya per Equips, a la Primera Categoria de Barcelona entre el club Sant Josep de Badalona i el Llavaneres, on diu que l’equip del Llavaneres que alineava un jugador amb cadira de rodes, es va negar a disputar el partit perquè el local del Sant Josep de Badalona no estava adaptat per persones amb mobilitat reduïda.

 

VIST, l’escrit d’apel.lació del C.E. Sant Josep.

 

ATÈS, el que diu la circular 06/2011

LOCALS ADAPTATS PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Els clubs locals que hagin de rebre un equip amb un jugador amb problemes de mobilitat rebrà una comunicació de la Federació. En cas que el club no tingui el local adaptat haurà de buscar un local alternatiu adaptat, o bé disputar la ronda en el local de l’adversari. Si juga al local de l’adversari continuarà essent equip local i el seu primer tauler jugarà amb blanques.

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips, en el seu ANNEX 1, que diu

ANNEX 1

 

JUGADORS AMB DISCAPACITAT FUNCIONAL

(Text de la proposta presentada i aprovada per unanimitat a la Assemblea general de clubs del dia 26 d'abril de 2003)

Amb la inscripció al Campionat de Catalunya per equips, es sol·licitarà als clubs la següent informació: 

1)  Nom dels jugadors/es afiliats al club que tinguin alguna discapacitat funcional que no els permeti l’accés als locals de joc no adaptats.

2)  Si el local habitual del club és adaptat o no (Adaptat vol dir que compleix el decret 135/95 de la Generalitat de Catalunya.)

3)  En cas negatiu, seria factible trobar un local proper adaptat i amb capacitat per acollir tot l’encontre de l’equip en què participi els jugadors/es indicats.

4)  En cas de disposar d’aquest local alternatiu, indicar l’adreça.

A)  Un cop un equip ha manifestat que té un o més jugadors amb discapacitat funcional, l’aparellament del campionat per equips, dins del grup que li correspongui, serà dirigit als locals de joc adaptats.

B)  En cas de què tot i les propostes anteriors no fos possible jugar el matx en un local adaptat, la Federació determinarà el local de joc,  tenint en compte la proximitat amb la seu de l’equip local.

C) L’accés als locals de joc no adaptats serà responsabilitat de l’equip local, el fet que no es pugui jugar una partida per manca d’accés. Això significaria la pèrdua de la partida o partides afectades.

Per la present resolució s’acorda: 

 

Ratificar la resolució del Comitè de Competició 12/2011, en tots els seus punts.

 

  1. Queda demostrat que el C.E. Sant Josep Badalona va informar a la Federació mitjançant correu electrònic del seu president que el local del Sant Josep de Badalona estava adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.

  2. Que realment el local no estava adaptat segon la llei vigent i no es van poder disputar les partides per aquest motiu. El jugador amb mobilitat reduïda no podia accedir a la sala de joc pels seus propis mitjans.

  3. Està clarament tipificat que es perden les partides afectades per aquest motiu. (apartat c) de l’annex 1 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips. Totes les partides van quedar afectades, perquè els components de l’equip no podien accedir a la sala de joc i deixar al jugador amb mobilitat reduïda al carrer.

  4. Que el C.E. Sant Josep tenia alternatives reglamentàries, que no va utilitzar, per disputar el partit, oferint prèviament al dia de la competició un local adaptat i informant a la Federació d’aquest fet.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

Antonio López Manzano

Secretari del Comitè d’Apel·lació de la FCE

 

Barcelona, 31 de març  de 2011