REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 27 de gener  de 2011 per conèixer els temes de la seva competència, i

 

VIST, la resolució del Comitè de Competició de la FCE i el recurs i les proves presentades per Ismael Molano Lafuente.

VIST,  la no presentació del jugador Ismael Molano Lafuente a la primera ronda dels següents torneigs: Torredembarra, Balaguer, Mataró, Sitges, Badalona, Sants i Alella durant l’estiu del 2010, segons consta en els informes arbitrals.

 

VIST, que les al·legacions efectuades pel jugador es contradiuen amb la informació rebuda dels àrbitres i organitzadors dels torneigs on es va inscriure i no es va presentar. Queda demostrat que el jugador Ismael Molano es va inscriure a diversos torneigs internacionals d’escacs durant l’estiu de 2010 i no es va presentar a cap d’ells.

 

ATES, el que diu el Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs:

Article 11

Són infraccions molt greus:

Punt 9.      L’alineació indeguda, la incompareixença no justificada o la retirada d’una prova, o d’una competició.

Article 16

2. Corresponen a les infraccions molt greus:

- La suspensió o la inhabilitació temporals per un període d’un a quatre anys o, si escau, per un període d’una a quatre temporades.

- La multa de fins a 1.200 €.

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda: 

 

Desestimar el recurs presentat per Ismael Molano Lafuente i ratificar la sanció interposada pel Comitè de Competició de sancionar el jugador Ismael Molano Lafuente:

 

a) A una multa de 250€.

b) Inhabilitació durant el període d’un any, que correspon a tota la temporada 2011. 

Recordar també al Sr. Ismael Molano Lafuente que en cas de reincidència podria ser sancionat amb més gravetat. També indicar que fins que no faci efectiva la multa, no podrà tramitar llicència per la Federació Catalana d’Escacs.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. 

 

Comitè d’Apel·lació de la FCE
Barcelona, 27 de gener de 2011

REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, del dia 10 de març de 2011 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de l’encontre Barcelona B – Catalunya, de la ronda 4 del Campionat de Catalunya per Equips, a la categoria Segona Divisió de Barcelona, on diu que, el jugador Vicenç Font del C.E. Catalunya va deixar inacabada la seva partida al·legant que el seu adversari estava fumant en alguns espais del club, on es disputava el matx.

 

VIST,  les al·legacions del C.E. Catalunya, i la resolució del Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs.

 

ATÈS, la legislació antitabac, Llei 42/2010 de 30 de desembre de 2010, que diu que es prohibeix fumar en tots els local d’ús públic tancats, sense cap excepció. També diu la llei al seu article 2: En espais a l'aire lliure el públic podrà fumar lliurement, (per exemple, terrasses), a excepció dels espais que es trobin al costat de centres escolars i hospitals en les quals no es podrà fumar. Si  els espais a l’aire lliure  estan cobertes solament es podrà fumar si almenys dos laterals romanen descoberts.

 

ATÈS, el que diu el Reglament General de Competicions:

 

7.  PARTIDES JUGADES  SUB-CONDICIONE

7.1 Una partida  sub-condicione és aquella on  el resultat final de la qual depèn de la decisió  que prendrà el Comitè de Competició.

7.2 Sobre el resultat de la partida o matx preval la interpretació del Comitè de Competició respecte de la situació de conflicte.

7.3 Quan es produeix un incident en el transcurs d'una partida i els jugadors o els delegats no es posin d'acord en la interpretació dels reglaments i no hi hagi un àrbitre que  hi pugui decidir, s'ha de procedir de la següent manera

a)  Aturar els rellotges.

b) Reflectir a l'acta l'incident i les al·legacions de les dues parts, senyalant el temps que marca cada rellotge i l'hora natural en què es produeix l'incident.

c) Signar l'acta per part dels jugadors i en cas d'equips també els dos delegats.

d) Els jugadors podran continuar la partida sub-condicione. Si un o ambdós  jugadors es neguen a jugar sub-condicione perdrà o perdran la partida si el Comitè de Competició no admet la seva reclamació. Fora del cas en el que el contrari no tingui material per donar mat, essent declarada la partida taules en aquest supòsit.

 

ATÈS, el Reglament General de Competicions de la FCE

11.  CONDUCTA DELS JUGADORS

11.1  A més del que especifiquen les Lleis dels Escacs de la FIDE, en els torneigs oficials i homologats, de la Federació Catalana d'Escacs és prohibit:

a)    Fumar a la sala de joc.

Per la present resolució s’acorda: Desestimar el recurs presentat pel Club d’Escacs Catalunya i el jugador Vicenç Font pels següents motius:

 

  1. No queda demostrat que cap jugador hagués fumat a la sala de joc on s’estaven disputant les partides. L’acta de l’encontre només parlar de l’olor a tabac i no del fum a la sala de joc. Aquest Comitè considera que no estava en risc la salut dels jugadors participants i que per tant calia jugar les partides, si més no, subcondicione (art. 7 d) del Reglament General de Competicions).

  2. El Comitè de Competició ja ha realitzat un advertiment als clubs d’escacs catalans i per extensió als seus jugadors. Aquest Comitè reitera que està prohibit fumar a les instal·lacions esportives i clubs d’escacs afiliats a questa Federació.

  3. El jugador Vicenç Font perd la seva partida perquè va abandonar la sala de joc i no va continuar la partida subcondicione. Quan en una competició oficial no hi ha àrbitre, el jugador o equip reclamant, per qualsevol incidència, tenen l’opció de jugar subcondicione. En cas de no jugar subcondicione s’arrisquen a perdre les partides no disputades, si el Comitè de Competició no els hi dóna la raó en les seves reclamacions. El Comitè de Competició va desestimar la reclamació del jugador Vicenç Font, que va abandonar la sala de joc sense motiu justificat, i per tant, està correctament sancionat amb la pèrdua de la partida.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

Antonio López Manzano

Secretari del Comitè d’Apel·lació de la FCE

 

Barcelona, 11 de març de 2011

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 18  hores del dia 9 de febrer de 2011 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  l’acta de l’encontre Caldes-Cardedeu de la ronda 2 del Campionat de Catalunya per Equips a la categoria Segona Provincial de Barcelona, on diu que al jugador Francisco Izquierdo li va sonar el mòbil i el va contestar.

 

Atès la normativa de la Federació Catalana que diu (circular 05/2011):

 

PROBLEMÀTICA DELS TELÈFONS MÒBILS: La primera vegada que a un jugador li soni el telèfon mòbil el Comitè de Competició li farà un avís. La segona vegada podrà ser sancionat amb inhabilitació per una o més rondes. Si a un jugador li sona el mòbil i contesta la trucada el Comitè de competició decidirà la sanció. 

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda:

 

Atesos els precedents al respecte d’aquesta infracció, donar per perduda la partida al jugador Francisco Izquierdo del C.E. Cardedeu.

 

El resultat del matx quedarà de la següent manera:

 

Caldes 5 – Cardedeu 3


EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 10 de febrer de 2011

REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, del dia 30 de març de 2011 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de l’encontre de la ronda 8 del Campionat de Catalunya per Equips, a la Primera Categoria de Barcelona entre el club Sant Josep de Badalona i el Llavaneres, on diu que l’equip del Llavaneres que alineava un jugador amb cadira de rodes, es va negar a disputar el partit perquè el local del Sant Josep de Badalona no estava adaptat per persones amb mobilitat reduïda.

 

VIST, l’escrit d’apel.lació del C.E. Sant Josep.

 

ATÈS, el que diu la circular 06/2011

LOCALS ADAPTATS PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Els clubs locals que hagin de rebre un equip amb un jugador amb problemes de mobilitat rebrà una comunicació de la Federació. En cas que el club no tingui el local adaptat haurà de buscar un local alternatiu adaptat, o bé disputar la ronda en el local de l’adversari. Si juga al local de l’adversari continuarà essent equip local i el seu primer tauler jugarà amb blanques.

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips, en el seu ANNEX 1, que diu

ANNEX 1

 

JUGADORS AMB DISCAPACITAT FUNCIONAL

(Text de la proposta presentada i aprovada per unanimitat a la Assemblea general de clubs del dia 26 d'abril de 2003)

Amb la inscripció al Campionat de Catalunya per equips, es sol·licitarà als clubs la següent informació: 

1)  Nom dels jugadors/es afiliats al club que tinguin alguna discapacitat funcional que no els permeti l’accés als locals de joc no adaptats.

2)  Si el local habitual del club és adaptat o no (Adaptat vol dir que compleix el decret 135/95 de la Generalitat de Catalunya.)

3)  En cas negatiu, seria factible trobar un local proper adaptat i amb capacitat per acollir tot l’encontre de l’equip en què participi els jugadors/es indicats.

4)  En cas de disposar d’aquest local alternatiu, indicar l’adreça.

A)  Un cop un equip ha manifestat que té un o més jugadors amb discapacitat funcional, l’aparellament del campionat per equips, dins del grup que li correspongui, serà dirigit als locals de joc adaptats.

B)  En cas de què tot i les propostes anteriors no fos possible jugar el matx en un local adaptat, la Federació determinarà el local de joc,  tenint en compte la proximitat amb la seu de l’equip local.

C) L’accés als locals de joc no adaptats serà responsabilitat de l’equip local, el fet que no es pugui jugar una partida per manca d’accés. Això significaria la pèrdua de la partida o partides afectades.

Per la present resolució s’acorda: 

 

Ratificar la resolució del Comitè de Competició 12/2011, en tots els seus punts.

 

  1. Queda demostrat que el C.E. Sant Josep Badalona va informar a la Federació mitjançant correu electrònic del seu president que el local del Sant Josep de Badalona estava adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.

  2. Que realment el local no estava adaptat segon la llei vigent i no es van poder disputar les partides per aquest motiu. El jugador amb mobilitat reduïda no podia accedir a la sala de joc pels seus propis mitjans.

  3. Està clarament tipificat que es perden les partides afectades per aquest motiu. (apartat c) de l’annex 1 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips. Totes les partides van quedar afectades, perquè els components de l’equip no podien accedir a la sala de joc i deixar al jugador amb mobilitat reduïda al carrer.

  4. Que el C.E. Sant Josep tenia alternatives reglamentàries, que no va utilitzar, per disputar el partit, oferint prèviament al dia de la competició un local adaptat i informant a la Federació d’aquest fet.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

Antonio López Manzano

Secretari del Comitè d’Apel·lació de la FCE

 

Barcelona, 31 de març  de 2011

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 18  hores del dia 9 de febrer de 2011 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  l’acta de l’encontre Prat-Viladecans de la ronda 2 del Campionat de Catalunya per Equips a la categoria Primera Provincial de Barcelona, on diu que el jugador Jesús Bueno no va arribar a la sala de joc perquè no la va trobar.

 

VIST, que el club, ni el jugador aporten cap prova de què el jugador es va desplaçar fins al carrer on estava el  local de joc.

 

VIST, que l’adreça del local de joc era correcta tot i que faltava un dels números entre els quals estava l’edifici del local de joc.

 

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda:

 

No admetre la petició del C.E.Viladecans de què la partida del seu jugador Jesús Bueno no sigui comptabilitzada per elo, ni compti com una incompareixença. Aquest Comitè considera que l’adreça que figurava a la web de la Federació era suficient per poder arribar al local de joc i no es motiu per no poder arribar tal com van fer la resta de jugadors de l’equip.

  

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 10 de febrer de 2011