Benvolguts/des,

Compartim amb vosaltres la RESOLUCIÓ PRE/1750/2020, de 17 de juliol, publicada avui 23 de juliol del 2020 per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió d'ajuts en forma de garantia d'operacions de préstec destinades al finançament de les necessitats de liquiditat derivades de la COVID-19 - ICF Esports Liquiditat (ref. BDNS 516274).

L'article únic del Decret llei 15/2020, de 5 de maig, autoritza el Consell Català de l'Esport a prestar garantia, durant l'exercici 2020, fins a una quantia màxima global de 8.000.000 d'euros, a favor de l'Institut Català de Finances per a l'atorgament de préstecs per facilitar la liquiditat de les entitats esportives inscrites en el Registre d'Entitats Esportives, afectades per la situació derivada de la COVID-19. A aquest efecte el Consell Català de l'Esport ha de tenir formalitzat un conveni amb l'Institut Català de Finances per constituir un fons de garantia amb càrrec als pressupostos del Consell Català de l'Esport. En data 28 de maig de 2020 el Consell Català de l'Esport i l'Institut Català de Finances han signat un conveni de col·laboració per al finançament de les necessitats de liquidat derivades de la COVID-19 que estableix un import màxim inicial per a aquesta línia de finançament del 10.000.000 d'euros i que té per objecte crear una línia de préstecs amb assumpció de risc global del 80% pel Consell Català de l'Esport, podent aplicar-se contra el fons de forma individual per operació el 100% del risc vençut i impagat, limitat als 8.000.000 d'euros o al 80% sobre el límit màxim formalitzat.

 

En data 12 de maig de 2020 el Govern ha autoritzat el Consell Català de l'Esport a realitzar despeses amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs, per un import total de 4.000.000 d'euros, per atendre les despeses que es derivin de la signatura del conveni de col·laboració abans esmentat. Mitjançant la Resolució PRE/1647/2020, de 8 de juliol, s'han aprovat les bases reguladores dels ajuts en forma de garantia d'operacions de préstec destinades al finançament de les necessitats de liquiditat derivades de la COVID-19 - ICF Esports Liquiditat (DOGC núm. 8174, de 10 de juliol de 2020). D'acord amb la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020; el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei esmentada.

Punts a tenir en compte del document:

  • 4- El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
  • 5- Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició de les entitats interessades a la pàgina web de l'ICF en els termes previstos a la base reguladora 7 de l'annex de la Resolució PRE/1647/2020, de 8 de juliol.
  • 9- La data màxima de concessió dels ajuts i de formalització dels préstecs és el 31 de desembre de 2020.
  • 11- Aquesta Resolució té efectes a partir de l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Adjuntem el DOGC a data d’avui per a al vostra consulta i informació, i al següent enllaç podeu consultar el comunicat de l’Institut Català de Finances respecte a línia de finançament ICF Esports Liquiditat, que ja està activada.

Recordar-vos que el SAEB està a la vostra disposició per a qualsevol dubte o consulta.

Moltes gràcies.

Salutacions​

 

INFOGRAFIA

DOGC

FACS ESPORT