Benvolgut president, Benvolguda presidenta, 

Us adjuntem la nota de la SGEAF sobre la línia de préstec “ICF Esports Liquiditat” per Federacions, clubs i entitats esportives. 

En la mateixa podreu veure qui pot ser beneficiari de la línia de finançament, requisits que s’hauran de complir, finalitat de l’ajut, condicions, i com s’haurà de fer la tramitació un cop publicades les bases i la convocatòria.

 

NOTA ICF

 

A mida que puguem disposar de més informació us la farem arribar per tal que la pugueu distribuir també amb els vostres clubs ja que des de la Oficina d’Atenció als Clubs, seguim informant als mateixos.

En aquest moment la línia encara no està activa i un cop estiguem assabentats dels terminis us ho comunicarem immediatament per qui estigui interessat pugui començar el procediment pertinent a través del departament d’esport federat quan es tracti de federacions i de les delegacions territorials de la SGEAF en el cas dels clubs.

Restem a la vostra disposició.

Salut i esport per tothom.

 

ICF Esports Liquiditat 

UFEC

Per poder ser beneficiàries de la línia de préstec “ICF Esports Liquiditat” les entitats esportives hauran de: 

 • Estar inscrites al  Registre d’Entitats Esportives del CCE
 • Estar afectades per la situació derivada del COVID-19
 • Tenir seu social o seu operativa a Catalunya. 

Alhora, haurà de complir els següents requisits: 

 • No presentar incidències RAI, ASNEF.
 • Amb caràcter general, no tenir fons propis negatius.
 • Trobar-se al corrent en les obligacions de pagament amb l’AEAT, la TGSS i l’ATC.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que regula l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.(s’annexa article)
 • No trobar-se en cap altra circumstància que disposin les bases reguladores de l’Ordre de la línia d’ajuts.   

Les condicions dels préstecs són:   

 • Finalitat: Finançament de les necessitats de liquiditat derivades de la COVID19.
 • Import: les necessitats de liquiditat justificades, amb caràcter general, amb un mínim de 20.000 euros i un màxim de 300.000 euros per titular o grup.
 • Termini: Amb caràcter general, el termini màxim del préstec, serà de fins a 5 anys, amb la possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a 1 any, inclòs en aquest termini.
 • Desemborsament: amb caràcter general, íntegra a la formalització de l’operació.
 • Amortització: El préstec s’amortitzarà per períodes vençuts. Preferentment amb amortitzacions mensuals.
 • Comissió d’obertura: sense.  Comissió amortització anticipada: sense.
 • Tipus d’interès màxim: el tipus d’interès dels préstecs serà EURIBOR 12 mesos + 3%.
 • Interès de demora: tipus d’interès vigent + 6%.
 • Garantia: Les considerades suficients a criteri de l’ICF.
 • Addicionalment, els préstecs comptaran amb la garantia del 100% del risc de cada operació individual (principal, interessos ordinaris i de demora, i despeses) per part del CCE.  

Tramitació i formalització dels préstecs   

 • Les sol·licituds de préstecs s’hauran de tramitar al registre de FinEmpresa (ICF) un cop publicades les bases i la convocaòira.  
 • Les sol·licituds s’analitzaran per ordre d’entrada fins l’exhauriment de la línia de finançament, o bé, fins al 31 de desembre de 2020. 
 • El CCE comprovarà  que és una entitat elegible en el seu àmbit de competència i que la sol·licitud s’ajusta a la finalitat de la convocatòria. L’ICF estudiarà la viabilitat econòmica i farà un estudi de risc financer de l’operació i dictaminarà l’aprovació o denegació. Si s’aprova, el CCE emetrà una resolució de concessió perquè l’ICF formalitzi el préstec.     
 • En el cas que hi hagi algun impagat, l’ICF assumirà les tasques de reclamació del deute i les actuacions necessàries per a la recuperació dels préstecs concedits.