Durant les últimes setmanes, des de la FCE hem estat fent una sèrie de consultes a l’Escola Catalana de l’Esport per tal de tirar endavant la convocatòria de cursos de tècnic d’escacs en nivell 1.

Revisant tot aquest tema, l’Escola Catalana de l’Esport s’ha adonat que en data 15 de març de 2013 va publicar-se una esmena a la disposició del BOE on es parlava dels requisits per poder-se matricular als cursos de tècnics, de la qual no en teníem coneixement, i segons la qual és un requisit per matricular-se al curs tenir prèviament un elo fide de 1600.

Així doncs, comuniquem  que els alumnes interessats i pre-inscrits que no tinguin abans de començar el curs aquest elo mínim, no podran matricular-se i se’ls retornarà els 50 € de preinscripció en el cas que haguessin fet la paga i senyal.  Pel que fa a la resta d'alumnes, els que tinguin l'elo mínim i hagin fet el pagament, se seguirà amb la indicació que marcava la circular i durant la propera setmana es procedirà a la publicació de més informació al respecte.

 

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Resolución de 15 de marzo de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se corrigen errores en la de 18 de enero de 2013, por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de ajedrez.

 

cve: BOE-A-2013-3650

 

Advertido error en el texto de la Resolución de 18 de enero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, insertada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 33, de fecha 7 de febrero de 2013, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 11169, donde se establecen los requisitos de carácter específico del plan formativo de ajedrez - Nivel I: 113AJAJ01,

donde dice: «se ha de tener en el momento de finalizar el curso»,

debe decir: «se ha de tener en el momento de iniciar el curso».

 

Madrid, 15 de marzo de 2013.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro.