Article 1er - Legislació aplicable
 
1.1. Estatuts de la Federació Catalana d’Escacs.
 
Article 2on - Caràcter del sufragi
 
2.1.  El sufragi tindrà caràcter lliure, directe, igual i secret.
 
Article 3er - Mandat
 
3.1. El càrrec de representant del Comitè d’Àrbitres és honorífic i no retribuït. La durada del mandat serà determinat per la Junta Directiva de la FCE.
 
Article 4rt- Terminis i horaris
 
4. 1 Vindran determinats pel calendari electoral.
 
Article 5è - Seu electoral
 
5.1.  La seu del procés electoral s’ubicarà en els locals de la FCE, o en el lloc que designi la junta directiva o comissió gestora de la mateixa.
 
Article 6è - Difusió del procés electoral. Comunicacions
 
6.1. La convocatòria de les eleccions s'ha de fer mitjançant escrit dirigit per correu electrònic a cadascun dels membres de l’estament.
6.2.  La resta de les informacions relacionades amb el procés electoral seran publicades puntualment a la pàgina web de la Federació Catalana d’Escacs.
 
Article 7è - Acreditació personal
 
7.1   Els membres del col•lectiu arbitral que participin en el procés electoral s’hauran d’acreditar-se mitjançant el seu DNI, passaport o carnet de conduir.                                           
 
 Article 8è - Composició i funcions
 
8.1.  La junta electoral estarà formada per tres membres titulars i tres de suplents.
 
8.2.  La junta electoral té les següents funcions:
 
a) Fixar el Cens electoral a la data establerta en el calendari electoral.
b) Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres del col•lectiu arbitral pel que fa al cens o a les llistes electorals.
c) Admetre o refusar les candidatures i la seva proclamació.
d) Decidir, a instància de qualsevol membre de l'assemblea o candidat, o per iniciativa pròpia, sobre qualsevol incident que sorgeixi en el curs del procés electoral que pugui constituir una infracció o una desviació de la normativa electoral o pugui afectar els principis de publicitat, d'igualtat d'oportunitats, de llibertat, de no discriminació i de secret de vot, que han de ser presents en tot el procés electoral.
e) Publicar els resultats de les eleccions i portar a terme les comunicacions que legalment s'estableixin.
f) I, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de l'assemblea o candidats en qualsevol fase del procés electoral.
 
Article 9è - Requisits per a  ser membre de la junta electoral
 
9.1. El càrrec de membre de la junta electoral és obligatori i incompatible amb la condició de candidat o de familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins a un tercer grau. Si es produeix aquesta incompatibilitat o concorre en l'electe alguna circumstància plenament justificativa de la impossibilitat d’exercir el càrrec, ha de ser substituït pels suplents elegits.
                                
Article 10è - Convocatòria d’eleccions
 
10.1. La convocatòria per a l'elecció del representant del Comitè d’Àrbitres de la FCE s'ha de dur a terme mitjançant acord de l'assemblea dels àrbitres que convoqui la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Escacs.
 
10.2. La convocatòria s'ha de fer mitjançant escrit dirigit per correu electrònic a cadascun dels membres que integren el col•lectiu arbitral i han d'indicar la data, l'hora i el lloc de realització de l'assemblea, i l'ordre del dia, i s'han d'anunciar a la web de la Federació Catalana d’Escacs.
 
Article 11è - Sistema d’elecció
 
11.1. La FCE realitzarà les seves eleccions a representant del Comitè d’Àrbitres a través del sistema de candidatures tancades.
 
Article 12è – Requisits de les Candidatures
 
12.1. Les persones que vulguin presentar-se a representant del Comitè d’Àrbitres hauran d’adreçar-se a la Junta electoral en el termini establert per aquest reglament.
 
12.2. A la candidatura ha de figurar el nom del candidat representant de l’estament arbitral.
 
12.3 Per poder ser candidat a delegat del Comitè d’Àrbitres és necessari complir els requisits següents:
 
1) Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.
2) Ser major d'edat i estar en ple ús dels drets civils.
3) No trobar-se sotmès al compliment de cap sanció inhabilitadora dictada per l'òrgan competent.
4) Ser titular de la llicència federativa d’àrbitre vigent amb el pagament de les quotes i amb una antiguitat mínima d’un any.
5) Estar d’alta al cens del col•lectiu arbitral aprovat per la Junta Electoral.
 
12.4. A cada candidatura s’haurà d’adjuntar fotocòpia del  DNI del candidat. A més hi haurà de constar:
 
- El nom i cognoms del candidat.
- La signatura original conforme proposa expressament la candidatura.
 
Art. 13è. El cens electoral
 
13.1. La Junta electoral publicarà el cens inicial a la pàgina web de la Federació obrint un període de cinc dies per que es puguin fer les al•legacions corresponents.
 
13.2. Una vegada transcorregut aquest marge, sempre d’acord amb el calendari electoral aprovat, la Junta Electoral publicarà el cens definitiu que servirà de base per a la votació i demés qüestions del procés electoral.
 
Art. 14è. Procediment electoral
 
14.1. Les candidatures, hauran de presentar-se a la secretaria de la FCE, en els terminis que s’assenyalen en el calendari electoral.
 
14.2.  La junta electoral disposarà del termini que fixi el calendari electoral per tal de resoldre l’admissió o rebuig de candidatures, segons el que disposen els punts anteriors.
 
14.3. L’admissió o no de les candidatures serà comunicada directament als interessats. També es publicarà immediatament al tauler d’anuncis de la FCE.
 
14.4. Si només es presentés o restés vàlida una única candidatura no es realitzarà l’acte de votació i la junta electoral en donarà compte a la Junta Directiva de la Federació Catalana D’Escacs, a fi que el secretari general, o la persona delegada, faci la proclamació del nou representant del Comitè d’Àrbitres.
 
Article 15è.- Avals de les candidatures
 
15.1. Les candidatures han d’estar avalades per 5 membres Comitè d’Arbtires que figurin al cens.
 
15.2. L’aval s’acreditarà amb la signatura d’un document en el que s’expressarà la voluntat de donar suport al candidat, acompanyat de fotocòpia del DNI de l’avalador.
 
15.3. Els avals s’han de realitzar per escrit on ha d’exposar-se clarament la data del aval, que necessàriament haurà de ser posterior a la data de convocatòria de les eleccions, el nom de l’avalador, i la candidatura avalada. Els avals hauran d’adjuntar-se a l’escrit de candidatura quan aquest es presenti.
 
Article 16è - Acte de votacions
 
16.1. El dia fixat en el corresponent calendari electoral se celebrarà l’acte de votacions.
 
16.2. L’acte serà presidit pels membres presents de la junta electoral, el representant de la Junta Directiva de la FCE i els interventors designats per les candidatures.
 
16.3. La mesa electoral estarà presidida pel President de la Junta Electoral el qual tindrà tots els drets que corresponen al càrrec.
 
Article 17è Votacions
 
17.1. El votant lliurarà la seva papereta al President de la mesa, el qual l’introduirà a l’urna, una vegada hagi comprovat la identitat del votant i la seva inclusió en el cens.
 
Article 18è Escrutini
 
18.1 Finalitzat l’acte de la votació no es permetrà cap exercici de vot i es donarà inici a l’escrutini i al recompte de vots.
 
18.2 El candidat que assoleixi la majoria dels vàlidament emesos serà proclamat nou representant del Comitè d’Àrbitres de la FCE.
 
18.3 En cas que hi hagi empat a la votació, es farà una nova elecció set dies desprès al mateix lloc, hora i condicions, sense necessitat de convocatòria prèvia. Si persisteix l’empat la Junta Directiva decidirà el candidat guanyador.
   
Article 19è- Publicació i proclamació dels resultats
 
19.1. Efectuats els recomptes de vots, la junta electoral, mitjançant el seu Delegat, farà pública la candidatura guanyadora.
 
19.2. La junta electoral elaborarà una acta de proclamació de la candidatura guanyadora dins de les vint-i-quatre hores següents del dia de les votacions; la qual s’ha de comunicar, mitjançant certificació signada pel secretari amb el vist-i-plau del Delegat de la junta electoral, dins els tres dies hàbils següents, a les candidatures presentades i a la Secretaria de la Federació Catalana d’Escacs.
 
Article 20è Reclamacions i impugnacions
 
20.1. Totes les reclamacions davant la junta electoral han de fer-se en un termini màxim de tres dies hàbils després que s'hagi produït el fet objecte d'impugnació, i la resolució de la junta, que serà executiva, s'ha de dictar dins els tres dies hàbils següents.
 
20.2. Les impugnacions es realitzaran mitjançant escrit a la junta electoral, fent constar el nom, les circumstàncies i les causes raonades de la impugnació.
 
Disposicions finals
 
Disposicions finals
 
I.   El present reglament electoral entrarà en vigor una vegada publicat a la web de la FCE.
II.   El resultat de la votació no és vinculant i la Junta Directiva de la Federació es la que decideix en última instància el delegat del Comitè d’àrbitres.
 
 
Barcelona, a 2 d’octubre de 2012