Membres assistents: Óscar Companys (Barberà),  Alfonso Jerez (Foment Martinenc), Josep Garcia  (La Lira), José Peñarroya (Incresa),  Jordi Capellades (Peona i Peó), Ricard Llerins, (Sant Martí), Josep M. Tey (Tres Peons), Juan Maria Santiago (Cervelló), Eduard Pagès i Alejandro Melchor (Esplugues), Josep Chalmeta (Sant Boi), Félix Romero (Sant Andreu), Gerardo  Gaona (Mollet), Miquel Fernández-Diaz (Sabadell SCC), Francesc González (Sitges), Beatriu Alfonso (La Colmena), Javier Paüls (Balafia), Joan Sanchez Cozar (Ateneu Barcelonès),  Francisco Gris (Castelldefels), Imma Montoliu (Lleida), Jaume Izquierdo (Montcada), David Castells (Olesa), Pere Alegre (Pallejà), Juan Quero (Prat), Pere Casajuana (UGA), Xavier Masclans (Vall del Tenes), Jaume Parramon (Vallfogona). 

Assistents membres de Junta Directiva de la FCE:  Antoni Ayza, Jordi Parayre, Josep C. Viñas, Josep Garcia, Josep M. Camell, Jordi Capellades, Imma Montoliu, Beatriu Alfonso, Joan Anton Pérez, i Antoni López com a Gerent.  

Sessió d’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana d’Escacs, celebrada a Cotxeres de Sants (Carrer de Sants, 79 de Barcelona), el dia 08 de maig de 2010, a les 16:00 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria, amb el següent:  

O R D R E    D E L   D I A 

INFORME DEL PRESIDENT 

Primer.- Nomenament de tres interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

1.     Aprovació, si s’escau,  del calendari esportiu corresponent al 2010. 

2.     Aprovació, si s’escau, del  pressupost corresponent al 2010 i estats comptables del 2009.

3.    Propostes de la Junta Directiva i dels clubs de modificació dels reglaments.

4.     Ratificació de nous càrrecs de la Junta Directiva de la FCE.

6.     Torn obert de paraules.

INFORME DEL PRESIDENT

Bona tarda i moltes gràcies en nom de la Junta Directiva per la vostra assistència a aquesta assemblea ordinària de la Federació catalana. 

El vicepresident Jordi Parayre farà un repàs a la memòria esportiva del 2009, però volem destacar tres resultats esportius dels primers mesos d’aquest any: 

Volem felicitar al CSS Sabadell per les seves victòries a la copa catalana i el Campionat de Catalunya per Equips.

La Selecció catalana ha aconseguit el cinquè Campionat d’Espanya consecutiu, fa pocs dies a Tossa de Mar, en una edició organitzada per la nostra Federació i que ha permès que neixi un nou club en aquesta població de la Costa Brava.

També volem felicitar al Daniel Alsina per l’obtenció del títol de Gran Mestre. 

El tresorer Josep Garcia i Riera us presentarà més en detall els resultats econòmics de l’exercici 2009, però m’agradaria destacar que el pla d’austeritat que varem dissenyar a principis d’any, després de conèixer el dèficit del 2008, ha donat excel·lents resultats i hem recuperat prop de 39.000 euros de fons social. Vull agrair a tots els directius que han liderat els diferents campionats del 2009, la seva gestió que ens ha permès aquest bons resultats. 

Les dades que tenim fins al moment, de l’evolució en el número de llicencies al 2010, es també molt bo. Hem superat les 7100, amb aquesta xifra podem esperar a final d’any un nou record de federats. 

El projecte de nou local federatiu a Sant Andreu continua avançant.  Ja hem signat amb el Institut Català de Finances el crèdit que ens permetrà pagar les obres. Aquest crèdit està avalat per la subvenció de la Generalitat. 

Estem a l’espera de que l’Ajuntament de Barcelona faci les obres d’adequació de la nau, que està previst que comencin al mes de juliol, per comença a acondicionar el nostre local. La nostra previsió es que estigui acabat abans de final del 2011. 

Quant la Generalitat va crear el nou sistema de premis a clubs, va distorsionar les ajudes que rebien els diferents tornejos internacionals del calendari de la FCE. Com sabeu la subvenció als tornejos del Circuit les atorgava la FCE a través de un barem i amb fons que la Generalitat ens va transferir fa uns anys. 

Hem negociat de nou amb la Generalitat totes les subvencions,  per donar-li  racionalitat i que siguin proporcionals a la importància i al pressupost de cada torneig. 

A partir ja d’aquest any, els oberts de ritme clàssic del Circuit els subvencionarà la Generalitat amb el sistema de punts i en cas de no arribar al barem que estableix el circuit, la FCE els complementarà. Els tornejos actius i els tancats per norma internacional els subvencionarà la FCE. 

Els clubs que no arribin a cobrar els punts perquè tenen tornejos subvencionats per la FCE, cobraran els punts que perdin de la pròpia FCE, perquè no es vegin perjudicats per l’acord. 

La FCE per primera vegada a establert ajudes directes als clubs que participaran com a classificats als Campionats d’Espanya. Varem publicar una circular amb les ajudes que rebrien en funció de la categoria en la que participin. 

Dins d’aquest acord marc amb la Generalitat hem pogut recuperar la subvenció de 6.000 euros per als clubs de Divisió d’Honor, que donarà directament la FCE. 

Les noves mesures aplicades al Campionat de Catalunya per equips han funcionat bé, destacant el canvi de dia de joc de la Divisió de Honor i la retransmissió del matx de la jornada, que ha tingut un seguiment per Internet de entre 600 i 1000 afeccionats cada jornada. També s’ha notat un increment d’espectadors en directe dels encontres. 

Cada setmana s’ha publicat informació de cada ronda als diaris esportius.  

Només hem de lamentar la poca col·laboració de la majoria de clubs a l’hora de comunicar els resultats de la jornada per sms. No acabem d’entendre el poc interès, quant els primers interessats en promocionar el Campionat haurien de ser els propis clubs. 

He de demanar disculpes per la incidència que varem tenir la darrera ronda de la lliga regular de la majoria de divisions, quant el nostre proveïdor d’ Internet ens va tallar la connexió,  segons ells, per excés de tràfic. En pocs dies varem poder recuperar la informació, contractant una nova empresa. La FCE està estudiant si podem demandar a Nominalia per incompliment de contracte i demanar-les una indemnització. 

Finalment un any més vull agrair la feina dels diferents comitès de la FCE, així com la dels treballadors i directius. 

També vull agrair l’esforç de tots els clubs que organitzen tornejos i que fan que el nostre calendari ofereixi als afeccionats una gran varietat de competicions.  

Sens dubte aquestes iniciatives i la penetració dels escacs a les escoles son  els principals motors de creixement de la nostra Federació. 

Gràcies per la vostra atenció. 

NOMENAMENT DE TRES INTERVENTORS PER A L’APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA

Van ser nomenats com a interventors per a l’aprovació i signatura de l’acta de l’assemblea, els senyors: Alejandro Melchor Muñoz, Ricard Llerins Bonet i Felix Romero Moreno. 

APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA ESPORTIVA I DE GESTIÓ

La Memòria esportiva i de gestió federativa va ser aprovada per unanimitat.  

APROVACIÓ DEL CALENDARI ESPORTIU

Es van introduir una modificació a les dates del Campionat Femení de Catalunya que passen a ser del 4 al 8 del 2010.

El calendari esportiu de la FCE corresponent a l’any 2010 va ser aprovat per unanimitat. 

APROVACIÓ DE L’EXERCICI ECONÒMIC 

El tresorer de la FCE, Sr. Josep Garcia i Riera va fer una breu exposició dels estats comptables, l’informe dels auditors i la distribució del resultat de l’exercici.

L’exercici econòmic, i tots els estats comptables corresponents a l’any 2009 van ser aprovats per unanimitat.

Pel que fa al pressupost per a l’any 2010, va ser ratificat també per unanimitat.  

PROPOSTES DE LA JUNTA DIRECTIVA I ELS CLUBS 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CAMPIONAT JUVENIL DE CATALUNYA

Es aprovat per unanimitat

MODIFICACIÓ DELS CRITERIS REGLAMENTARIS DEL CAMPIONAT D’EDATS

Es va aprovar per unanimitat 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA D'EQUIPS 

Creació de l’art. 7.8.1. Els clubs que actuïn com a local de Divisió d’Honor estaran obligats a entregar les partides en format Chess-Basse o PGN. La FCE publicarà  aquestes partides.

També serà d’obligat compliment per als clubs de Divisió d’Honor notificar de manera simultània a la finalització de cada partida els resultats mitjançant sms a l’encarregat de la retransmissió d’aquella jornada. En cas d’incompliment s’aplicaran les sancions estipulades mitjançant circular de sancions administratives. 

Aquest article es va aprovar per 24 vots a favor i dos en contra. 

Arti 7.9.4 ...Els números bis seran inclosos a les llistes d’ordre de forces per part de la Federació, que actualitzarà les llistes a la seva pàgina web, cada divendres, amb els nous jugadors incorporats per cada club.  

Aquest article es va aprovar per 25 vots a favor i una abstenció. 

MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA PER ALS TORNEIGS HOMOLOGATS 

4.6   Totes les partides d’un torneig tancat vàlid per normes de MI o GM s’hauran de jugar al local de joc i hores especificades amb antelació pels organitzadors de la prova a les bases del torneig. L’Àrbitre principal podrà modificar l’horari i local de joc d’una partida, però  haurà de ser present quan es disputi aquesta partida.

Qualsevol modificació autoritzada per l’Àrbitre Principal haurà de ser comunicada immediatament a la FCE que haurà de donar el seu vist- i-plau.

La FCE podrà nomenar un Delegat Federatiu per verificar que es compleixin aquestes condicions.

Aquesta proposta va ser aprovada per 22 vots a favor i 2 abstencions. 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL COMITÈ CATALÀ D’ÀRBITRES 

SUPRESIÓ DEL PUNT d) DE L’ART. 6. 

d).- Ser el President de la Comissió Delegada del C.A. de la F.C.d’E. 

Aquesta proposta va ser aprovada per 23 vots a favor i 1 abstenció.

PROPOSTA DEL VALLFOGONA  

La proposta del Vallfogona perquè els Torneigs d’Escacs Actius puguin ser homologats i valdre per elo català amb mitja K va ser aprovat per 13 vots a favor, 11 vots en contra i dos abstencions. Els organitzadors de Torneigs d’Escacs Actius podran optar a que sigui o no vàlids per elo tant si són del Circuit como si no. 

Totes les propostes relatives al Campionat de Catalunya per Equips van ser retirades amb el compromís de la Junta Directiva de que siguin convenientment revisades per a l’Assemblea del novembre del 2010. Les propostes ajornades són les proposades pel C.E. Vallfogona referent a les incompereixences dels Equips i al castig per baixar de categoria un cop finalitzat el Campionat (propostes 2 i 3 d’aquest club). També es va ajornar la proposta del C.E. Incresa referent a la no presentació de jugadors a un partit. També es debatrà a la propera assemblea la proposta de fer dos grups a la Divisió d’Honor. 

Són ratificats en els seus càrrecs els nous membres de Junta Directiva de la FCE Elies Muratet com a Representant Territorial de Girona. 

TORN OBERT DE PARAULES

El president de la UGA va mostrar els seu desacord en què la Junta Directiva de la FCE hagués permès disputar el Campionat de Catalunya per Equips al C.E. SCC Sabadell ja que no havia liquidat el deute federatiu. El tresorer de la FCE li va contestar que el criteri general és admetre un pla de pagament proposat pel mateix club quan té dificultats per pagar el deute.

Joan Anton Pérez va explicar que a l’assemblea de monitors, que s’havia celebrat al matí, s’havia informat de la nova llei sobre els Professionals de l’Esport. A la web de la FCE estarà la informació. Es demana als clubs que informin d’aquest tema als monitors o entrenadors que es puguin acollir a aquesta llei. 

Sense més temes a tractar s’aixecà la sessió a les 19 hores. 

DILIGÈNCIA D'APROVACIÓ DE L'ACTA CORRESPONENT A L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS CELEBRADA EL DIA 08 DE MAIG DE 2010 

      N’Alejandro Melchor Muñoz, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      En Ricard Llerins Bonet i, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      En Félix Romero Moreno, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      Les persones esmentades, designades per l'Assemblea General Ordinària de 8 de maig de 2010 com a interventors d'acord amb l'article 37 dels Estatuts d'aquesta Federació i l'article 33, darrer paràgraf del D. 70/94, i actuant per expressa delegació d'aquesta, DECLAREN APROVADA LA PRESENT ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA per la qual cosa signen la present, conjuntament amb el President i el Secretari. 

Alejandro Melchor Muñoz     Ricard Llerins Bonet           Félix Romero Moreno 

Antonio Ayza i Casamitjana                                Josep C. Viñas i  Racionero 

Barcelona, 11 de maig de 2010